Tin tức sự kiện

Hướng dẫn tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 10/05/2019 | 08:29  | View count: 13475

Ngày 10/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019 (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) ban hành Hướng dẫn số 979/HD-SNV về việc tổ chức, thực hiện tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019.

Nội dung Hướng dẫn xem tại các văn bản đính kèm dưới đây:

Hướng dẫn 979/HD-SNV