Tin tức sự kiện

Thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019
Ngày đăng 10/05/2019 | 05:01  | View count: 52017

Ngày 10/5/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 975/TB-HĐTT về việc thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức năm 2019.

Thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 của UBND Thành phố về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức làm việc tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội nam 2019; Quyết định số 1450/QĐ-UBND ngay 28/3/2019 của UBND Thành phố vê việc thành lập Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019; Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2019 thông báo lịch tổ chức thi tuyển công chức. Nội dung Thông báo xem chi tiết tại văn bản đính kèm dưới đây:

Thông báo số 975/TB-HĐTT