Tin tức sự kiện

Nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019
Ngày đăng 20/05/2019 | 03:52  | View count: 24650

Ngày 17/5/2019, Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức, viên chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1073/TB-BCĐ TDCCVC về việc nội dung, tài liệu ôn tập các môn kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019.

Thực hiện các quyết định của UBND Thành phố: Quyết định số 1059/QĐ-UBND ngày 06/3/2019 về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch thi tuyển công chức xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội năm 2019; Quyết định số 1451/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 thành lập Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức cấp xã, viên chức các cơ sở giáo dục trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã năm 2019, Ban Chỉ đạo thông báo một số nội dung liên quan đến việc ôn tập thi tuyển công chức cấp xã Thành phố, như sau:

1. Về tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành chức danh Văn hóa- Xã hội:

Do tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa đã được quy định khác so với quy định tại “Thông tư số 12/2011/TT-BVHTTDL ngày 10/10/2011 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phổ văn hóa” và tương đương”,

Ban Chỉ đạo thông báo đính chính Phụ lục số 3.4 ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ- BCĐ TDCCVC ngày 13/5/2019, theo đó sửa đổi nội dung tài liệu ôn tập môn Nghiệp vụ chuyên ngành chức danh Văn hóa- Xã hội kỳ thi tuyển công chức cấp xã thành phố Hà Nội năm 2019.

Nội dung cụ thể thực hiện theo Quyết định số 311/QĐ-BCĐ TDCCVC ngày 17/5/2019 kèm theo Thông báo này.

2. Về nội dung ôn tập các môn thi và cách thức làm bài trên máy vi tính:

Thí sinh thực hiện việc ôn tập các môn thi, nghiên cứu và thực hiện cách làm bài trên máy vi tính theo các tài liệu đã công khai trên trang mạng của Sở Nội vụ: sonoivu.hanoi.gov.vn, trong đó:

Thực hiện ôn tập để thi viết và thi trắc nghiệm theo nội dung của Tài liệu ôn tập tại các Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 292/QĐ- BCĐ TDCCVC ngày 13/5/2019 của Ban Chỉ đạo tuyển dụng công chức viên chức Thành phố: tài liệu kèm theo đối với môn Kiến thức chung tại Phụ lục số 1, Phụ lục số 2 đối với môn Tin học, Phần B đối với môn Nghiệp vụ chuyên ngành theo 05 chức danh công chức cấp xã tại các Phụ lục từ 3.1 đến 3.5.

Phần A tại các Phụ lục từ 3.1 đến 3.5 là danh mục văn bản pháp luật chỉ dùng để tham khảo.

Đề nghị các Hội đồng Thi tuyển công chức cấp xã, Hội đồng Thi tuyển công chức nguồn Thành phố thông báo để thí sinh được rõ và thực hiện./.

Thông báo 1073/TB-BCĐ TDCCVC

Quyết định 311/QĐ-BCĐ TDCCVC