Tin tức sự kiện

Thông báo sơ đồ phòng thi, ca thi kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2019
Ngày đăng 21/05/2019 | 11:13  | View count: 24921

Sơ đồ phòng thi, danh sách thí sinh tại các ca thi xem chi tiết tại các văn bản đính kèm dưới đây:

Tải danh sách các ca thi

Sơ đồ phòng thi

Hướng dẫn làm bài thi

Lưu ý:

1. Các ca thi số 1, 4, 7 các ngày theo bảng phân công: Thí sinh đến trước giờ thi 5 phút và chờ tại cửa phòng thi. Đúng 14h30 sẽ gọi thí sinh vào phòng thi, 14h45 sẽ tô chức thi trăc nghiệm môn tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành, 15h45 kêt thúc, thí sinh ký xác nhận và ra về.

2. Các ca thi số 2, 5, 8 các ngày theo bảng phân công: Thí sinh đến trước giờ thi 5 phút và chờ tại cửa phòng thi. Đúng 7h30 sẽ gọi thí sinh vào phòng thi, 7h45 sẽ tổ chức thi trắc nghiệm môn tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành, 8h45 kết thúc, thí sinh ký xác nhận và ra về.

3. Các ca thi số 3, 6, 9 các ngày theo bảng phân công: Thí sinh đến trước giờ thi 15 phút và chờ tại Hội trường tầng 5, tập trung trước cửa phòng thi theo hướng dân của Ban chỉ đạo. Dự kiến 10h00 sẽ gọi thí sinh vào phòng thi, 10h15 sẽ tổ chức thi trắc nghiệm môn tin học và môn nghiệp vụ chuyên ngành, 11h15 kết thúc, thí sinh ký xác nhận và ra về.

Thí sinh sẽ làm liên tục 2 môn thi trắc nghiệm, môn tin học thi trước, môn nghiệp vụ chuyên ngành thi sau, mỗi bài thi trong thời gian 30 phút, thí sinh được miễn thi tin học chờ bên ngoài, sau khi thi tin học được 25 phút giám thị sẽ gọi vào để thi môn nghiệp vụ chuyên ngành.