Tin tức sự kiện

Thông báo triệu tập thí sinh kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình Văn hóa - Xã hội
Ngày đăng 23/11/2019 | 2:01 AM  | View count: 6419

Ngày 19/11/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình Văn hóa - Xã hội ban hành Thông báo số 19/TB-HĐTT về việc triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án ĐTXD Công trình Văn hóa - Xã hội.

Thực hiện Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội năm 2019; Kế hoạch số 04/KH-BQLDA ngày 16/8/2019 về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội; Thông báo số 14/TB- BQLDA ngày 12/11/2019 của Ban Quản lý dự án thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện, không đủ điều kiện thi tuyển viên chức.

Hội đồng thi tuyển viên chức triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án, cụ thể như sau: