Tin tức sự kiện

Thông báo tạm hoãn thời gian thi tuyển viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tu xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội
Ngày đăng 12/12/2019 | 3:43 AM  | View count: 5287

Ngày 12/12/2019, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban Ban Quản lý dự án đầu tu xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 45/TB-HĐTTVC về việc tạm hoãn thời gian thi tuyển viên chức.

Căn cứ Quyết định số 3808/QĐ-UBND ngày 15/7/2019 của UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tu xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội năm 2019;

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-BQLDA ngày 16/8/2019 về tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tu xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố Hà Nội; Thông báo số 19/TB-HĐTTVC ngày 19/11/2019 của Hội đồng thi tuyển viên chức về triệu tập thí sinh dự kỳ thi tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án;

Sau khi làm việc với Ban Giám sát kỳ thi tuyển dụng viên chức của Thành phố, để có thời gian xem xét, rà soát thêm về điều kiện, tiêu chuẩn đối với các thí sinh đã đăng ký tham dự kỳ thi tuyển viên chức năm 2019, Hội đồng thi tuyển viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Văn hóa - Xã hội thành phố thông báo tạm hoãn thời gian thi tuyển viên chức năm 2019.

Thời gian tổ chức thi tuyển viên chức cụ thể, Hội đồng thi tuyển viên chức sẽ có thông báo sau và đăng tải thông tin trên Cổng giao tiếp điện tử Thành phố, trang điện tử Sở Nội vụ Hà Nội; trang Website của Ban QLDA và niêm yết tại trụ sở cơ quan Ban QLDA. Hội đồng thi tuyên thông báo để các đơn vị, cá nhân liên quan và các thí sinh được biết, thực hiện./.

Nội dung Thông báo