Tin tức sự kiện

Phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức làm việc tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 21/09/2020 | 10:02 PM  | View count: 3314

Ngày 18/9, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4221/QĐ-UBND về việc phê duyệt chỉ tiêu và ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội năm 2020.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội năm 2020, tổng số chỉ tiêu tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển là 54 người, trong đó:

Văn phòng: 02 chỉ tiêu; Phòng Kế hoạch – Tài chính: 07 chỉ tiêu; Phòng Nghiên cứu phát triển, đào tạo và hợp tác quốc tế: 2 chỉ tiêu; Các Trung tâm Quy hoạch – Kiến trúc (1, 2, 3): 41 chỉ tiêu; Trung tâm Nghiên cứu khoa học và úng dụng chuyển giao công nghệ: 2 chỉ tiêu.

Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký dự tuyển vào từ 2 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký dự tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

Sau khi có thông báo công nhận kết quả trúng tuyển, người trúng tuyển phải đến Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên (nếu có) ... theo yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng theo quy định. Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì sẽ bị hủy kết quả trúng tuyển.

Thời gian, địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội thông báo cụ thể.

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển 02 vòng theo quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

Nội dung xét tuyển: Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm lựa chọn cách thức tổ chức phỏng vấn hoặc thực hành để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ và thông báo cụ thế, chi tiết, công khai tới người đăng ký dự tuyển.

Kinh phí: Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức và ngân sách cấp.

UBND Thành phố giao Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội Quyết định thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức và tổ chức thực hiện theo quy định của Nghị định số 161/2018/NĐ-CP, xây dựng lịch chi tiết việc tổ chức thực hiện tuyển dụng, công khai kế hoạch, chỉ tiêu tuyển dụng theo trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi dưỡng đối với viên chức; theo đúng Quy chế xét tuyển viên chức ban hành kèm theo Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; Quyết định số 546/QĐ-BNV ngày 12/7/2019 của Bộ Nội vụ về công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực công chức, viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ; Quyết định số 514/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực công chức, viên chức, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp, chính quyền địa phương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nội vụ thành phố Hà Nội; cụ thể:

Thành lập Ban Giám sát để giám sát quá trình tổ chức thực hiện xét tuyển viên chức; Phê duyệt nội dung ôn tập, hình thức tổ chức sát hạch; Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên chức; Tổng hợp kết quả tuyển dụng, báo cáo UBND Thành phố qua Sở Nội vụ; Ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển theo quy định.

Hội đồng xét tuyển viên chức: Thành lập các Ban giúp việc để tổ chức xét tuyển theo quy định; Lập dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển; Trình Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội phê duyệt nội dung, tài liệu ôn tập, tổ chức ôn tập, tổ chức xét tuyển theo quy định; Tổ chức xét tuyển vòng 1 và vòng 2 theo quy định; Thông báo điểm xét tuyển viên chức; Giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền có liên quan đến công tác tuyển dụng; Trình Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội công nhận kết quả tuyên dụng.

Sở Nội vụ phối hợp với Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội hướng dẫn chi tiết các bước tố chức thực hiện tuyển dụng, kiểm tra, thanh tra công tác tuyển dụng viên chức theo quy định

Quyết định số 4221/QĐ-UBND