Tin tức sự kiện

Kế hoạch tổ chức xét thăng hạng CDNN và danh sách đủ điều kiện xét thăng hạng CDNN từ hạng III lên hạng II đối với viên chức chuyên ngành Y tế thuộc thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 08/01/2021 | 11:42 AM  | View count: 652

Ngày 06/01/2020, Hội đồng xét thăng hạng CDNN viên chức ngành Y tế ban hành Kế hoạch số 23/KH-HĐXTH về việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức chuyên ngành y tế thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo đó, Kế hoạch nhằm xây dựng đội ngũ viên chức y tế có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo vị trí việc làm; nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức chuyên ngành y tế của Thành phố, đồng thời tiếp tục thực hiện có hiệu quả chế độ, chính sách đối với đội ngũ viên chức đang làm việc tại các cơ sở y tế công lập thuộc Thành phố; đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Một số nội dung thực hiện cụ thể như sau:

1. Thông báo công khai danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng:

Trên cơ sở danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự xét thăng hạng kèm theo Đề án số 227/ĐA-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố, Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục rà soát về điều kiện tiêu chuẩn; đưa ra khỏi danh sách các trường họp không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, rà soát, Hội đồng xét thăng hạng thông báo công khai danh sách viên chức đủ điều kiện xét thăng hạng theo quy định (trước ngày 08/01/2021).

2. Tổ chức thu lệ phí xét thăng hạng

Lệ phí dự xét thăng hạng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể:

Mức thu lệ phí đối với viên chức dự xét thăng hạng là: 600.000 đồng (Sáu trăm nghìn đồng).

Giao Sở Y tế thu lệ phí đối với các thí sinh đủ điều kiện dự xét thăng hạng và nộp vào ngân sách nhà nước, qua tài khoản Sở Nội vụ thành phố Hà Nội số 3511.0.1094506.00000 tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội trước ngày 13/01/2021 (sau khi nộp tiền vào tài khoản, phô tô Giấy nộp tiền vào tài khoản gửi về bộ phận Kế toán - Văn phòng Sở Nội vụ để tổng hợp).

Thời gian tổ chức thực hiện xong trước ngày 13/01/2021.

3. Công tác chuẩn bị khác

  • Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng phải hoàn thành các công tác chuẩn bị cho việc xét thăng hạng, gồm: Các mẫu biểu, danh sách liên quan đến tổ chức xét thăng hạng; mẫu biên bàn giao, nhận hồ sơ và các mẫu biên bản khác có liên quan đến việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Chuẩn bị thẻ cho các thành viên Hội đồng, Ban thẩm định hồ sơ, và bộ phận phục vụ kỳ xét thăng hạng. (Thẻ của Chủ tịch, Phó Chủ tịch, ủy viên Hội đồng, Trưởng ban kiểm tra, sát hạch in đầy đủ họ tên và chức danh. Thẻ của các thành viên khác chỉ in chức danh).

  • Đối với công tác chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất:

Việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp ngành y tế năm 2020 được thực hiện tại trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội; địa chỉ: số 18B Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Giao Sở Nội vụ chỉ đạo phòng Công chức viên chức phối hợp với Văn phòng Sở và các bộ phận có liên quan chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ cho việc chấm thẩm định hồ sơ xét thăng hạng.

Thời gian tổ chức thực hiện xong trước ngày 13/01/2021.

4. Hồ sơ dự xét thăng hạng

  • Viên chức đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp phải có đủ các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ theo quy định tại Điều 3 và Điều 5 Thông tư số 29/2017/TT- BYT của Bộ Y tế.
  • Hồ sơ dự xét thăng hạng từ hạng III lên hạng II gồm các thành phần sau:

+ Đơn đăng ký xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp theo mẫu.

+ Bản sơ yếu lý lịch viên chức theo Mau số 2 ban hành kèm theo Thông tư số 12/2012/TT-BNV và có xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng hoặc quản lý viên chức;

+ Bản nhận xét, đánh giá của người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng viên chức đối với trường hợp viên chức không giữ chức vụ quản lý hoặc của người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm viên chức quản lý;

+ Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo chức danh nghề nghiệp đàng ký xét thăng hạng được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chứng thực;

+ Bản sao các quyết định: Bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức nâng lương gần nhất;

+ Bản nhận xét của tập thể lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo khoa, đại diện các tổ chức đoàn thể trong đơn vị sự nghiệp, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp và các minh chứng (nếu có) về khả năng viên chức thực hiện được các nhiệm vụ của hạng II quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNY: Khoản 1 Điều 5 (đối với bác sĩ hạng III thăng hạng lên bác sĩ chính hạng II); Khoản 1 Điều 8 (đối với bác sĩ y học dự phòng hạng III thăng hạng lên bác sĩ y học dự phòng chính hạng II); Khoản 1 Điều 5 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV (đối với dược sĩ hạng III lên dược sĩ chính hạng II);

+ Biên bản ghi ý kiến của tập thể lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo khoa, đại diện các tổ chức đoàn thể ứong đơn vị sự nghiệp, có xác nhận của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp nhận xét, đánh giá từng tiêu chí và các minh chứng như các sản phẩm nghiên cứu, tài liệu liên quan để đánh giá viên chức có đủ tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của hạng II quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV: Khoản 3 Điều 5 (đối với bác sĩ hạng III thăng hạng lên bác sĩ chính hạng II); Khoản 3 Điều 8 (đối với bác sĩ y học dự phòng hạng III thăng hạng lên bác sĩ y học dự phòng chính hạng II); Khoản 3 Điều 5 Thông tư liên tịch số 27/2015/TTLT-BYT-BNV (đối với dược sĩ hạng III thăng hạng lên dược sĩ chính hạng II);

+ Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp và có giá trị theo quy định.

5. Tổ chức thẩm định hồ sơ:

Trưởng Ban Thẩm định hồ sơ phân công các thành viên chấm thẩm định hồ sơ của từng viên chức theo nguyên tắc mỗi hồ sơ có 02 thành viên của Ban Thẩm định hồ sơ thực hiện chấm thẩm định hồ sơ theo quy định.

Mỗi thành viên thực hiện chấm độc lập đối với từng hồ sơ, ghi rõ kết quả “đạt” hoặc “không đạt” vào từng tiêu chí nêu tại phiếu chấm; ghi két luận là “đạt” hoặc “không đạt” vào phần kết luận và ký ghi rõ họ tên vào phiếu chấm.

Khi thẩm định, chấm điểm hồ sơ, nếu các thành viên không thống nhất thì chuyển kêt quả lên Trưởng ban kiểm tra, sát hạch để xem xét, quyết định.

Kết quả thẩm định, chấm điểm hồ sơ của từng ứng viên phải được tổng hợp vào bảng tổng hợp kết quả chung có chữ ký của Trưởng ban Thẩm định và các thành viên tham gia thẩm định hồ sơ.

Ban thẩm định hồ sơ tổng hợp, niêm phong và bàn giao cho Thư ký Hội đồng.

Thời gian tổ chức thực hiện bắt đầu từ ngày 13/01/2021.

6.  Xác định ngirời trúng tuyển kỳ xét thăng hạng

  • Theo Đề án số 227/ĐA-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố, sổ viên chức đủ điều kiện đự xét thăng hạng là 158 viên chức; chỉ tiêu xét thăng hạng viên chức y tế năm 2020 là 158 chỉ tiêu; trong đó, thăng hạng lên Bác sỳ hạng II là 151 chỉ tiêu, thăng hạng lên Bác sỳ y học dự phòng hạng II là 02 chỉ tiêu, thăng hạng lên dược sỹ hạng II là 05 chỉ tiêu.
  • Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng phải đạt tất cả các tiêu chí về điều kiện, tiêu chuẩn của chức danh nghề nghiệp dự thăng hạng theo quy định tại nội dung Đề án số 227/ĐA-UBND ngày 25/11/2020 của UBND Thành phố về tổ chức thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng III lên hạng II đối với viên chức chuyên ngành y tế thuộc Thành phố năm 2020 và có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 29/2017/TT-BYT;
  • Kết quả chấm điểm hồ sơ được Ban Thẩm định hồ sơ kết luận là “đạt” điều kiện, tiêu chuẩn thăng hạng.

7. Trình phê duyệt kết quả xét thăng hạng

Hội đồng xét thăng hạng có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo, trình UBND Thành phố quyết định công nhận kết quả xét thăng hạng.

Sở Nội vụ chù trì, phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp, xếp lương đối với viên chức trúng tuyển kỳ xét thăng hạng theo quy định.

Kế hoách số  23/KH-HĐXTH 

Thông báo số 57/TB-HĐXTH