Tin tức sự kiện

Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020
Ngày đăng 20/10/2021 | 4:25 PM  | View count: 641

Ngày 20/10/2021, Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 3027/KH-HĐTTH về việc tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.

Căn cứ Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức,  viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Đề án số 213/ĐA-UBND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của UBND Thành phố về tổ chức thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020 và văn bản số 6229/BNV-CCVC ngày 26 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ về việc thống nhất Đề án thi thăng hạng lên chuyên viên chính, chuyên viên và thăng hạng viên chức lên chuyên viên chính năm 2020;

Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2020 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi thăng hạng) ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Thực hiện tổ chức thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính đối với viên chức hành chính làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành phố có đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;  góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức của Thành phố, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức.

2. Yêu cầu

- Thực hiện đúng quy định của pháp luật về thi thăng hạng viên chức;

- Đảm bảo thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện, nội dung, hình thức thi thăng hạng theo quy định và tiến độ, chất lượng, hiệu quả công việc;

- Quá trình thực hiện thi thăng hạng phải bảo đảm nguyên tắc bình đẳng, công bằng, công khai, minh bạch, khách quan và đúng quy định pháp luật.

II - NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác chuẩn bị kỳ thi

1.1. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng; thành lập các Ban, Bộ phận giúp việc của Hội đồng thi thăng hạng

- Thư ký Hội đồng thi thăng hạng dự thảo vản bản phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng; báo cáo Chủ tịch Hội đồng ký ban hành.

- Thư ký Hội đồng thi thăng hạng dự thảo Quyết định thành lập các Ban: Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có); báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng ký ban hành.

1.2. Thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi thăng hạng, thu phí dự thi

- Thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi:

+ Trên cơ sở danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính kèm theo Đề án đã được UBND Thành phố ban hành và được Bộ Nội vụ thống nhất, Sở Nội vụ (phòng Công chức, viên chức) báo cáo Hội đồng để ban hành thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi thăng hạng theo quy định. Hoàn thành trước ngày 12/10/2021.

+ Giao Sở Nội vụ tiếp nhận, đính chính thông tin thí sinh đủ điều kiện dự thăng hạng (nếu có), danh sách bổ sung các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ (nếu có); điều chỉnh, hoàn thiện danh sách, báo cảo Chủ tịch Hội đồng để thực hiện việc niêm yết phòng thi, ca thi, số báo danh. Hoàn thành trước ngày 18/10/2021.

- Thu phí dự thi: Lệ phí thi thăng hạng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức, cụ thể: Mức thu lệ phí đối với viên chức dự thi thăng hạng là: 700.000 đồng (Bảy trăm nghìn đồng).

Hội đồng thi thăng hạng giao Văn phòng Sở Nội vụ tổ chức thu lệ phí thi đối với  các thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng và nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Các thí sinh nộp trực tiếp tại địa điểm thi (Trung tâm Đào tạo CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) vào ngày 27/10/2021 trước thời gian thi (Từ 7 giờ 00 phút đến 8 giờ 30 phút). 

1.3. Chuẩn bị thông báo nội dung ôn tập

Trên cơ sở thống nhất với Vụ Công chức viên chức, Bộ Nội vụ về nội dung ôn tập môn Kiến thức chung, Hội đồng thi thăng hạng thông báo nội dung ôn tập 03 môn: môn Kiến thức chung, môn Ngoại ngữ và môn Nghiệp vụ chuyên ngành tại trang thông tin điện tử Sở Nội vụ trước ngày 10/10/2021.

1.4. Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất

- Giao Sở Nội vụ chỉ đạo phòng Công chức viên chức phối hợp với Văn phòng Sở Nội vụ, Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và truyền thông chuẩn bị đầy đủ kinh phí, cơ sở vật chất, nhân lực, phần mềm, máy chủ, máy trạm, ấn phẩm và các điều kiện khác có liên quan để tổ chức kỳ thi thăng hạng. Đồng thời, chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid 19.

- Giao Sở Thông tin và Truyền Thông chỉ đạo Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông chuẩn bị phương án tổ chức, kiểm tra đảm bảo tính an toàn của hệ thống máy móc, phần mềm phục vụ kỳ thi thăng hạng.

- Hội đồng thi thăng hạng có văn bản đề nghị Công an Thành phố Hà Nội (phòng PA 03) phối hợp để đảm bảo an ninh, an toàn trong suốt quá trình tổ chức kỳ thi tổ chức kỳ thi thăng hạng.

1.5. Phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19

- Hội đồng thi thăng hạng chỉ đạo Văn phòng Sở phối hợp Trung tâm Đào tạo Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và truyền thông tổ chức phun khử khuẩn khu vực tổ chức trước ngày thi; bố trí nhân viên y tế để thực hiện việc khai báo y tế và đo thân nhiệt đối với các thí sinh và các thành phần tham gia tổ chức kỳ thi; bố trí 01 phòng làm việc của Hội đồng thi và Ban giám sát; 01 phòng nhân bản đề thi; 01 phòng y tế; 03 phòng thi, khoảng cách ngồi giữa các thí sinh trong phòng là 2m.

- Các thí sinh chủ động xét nghiệm Covid trước ngày thi 01 ngày, nộp giấy xét nghiệm test nhanh Covid,  khai báo y tế, quét mã QR-code khi đến địa điểm thi. 

2. Công tác tổ chức kỳ thi

2.1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

- Thời gian tổ chức thi: ngày 27/10/2021 (Thứ 4).

- Địa điểm tổ chức thi: Trung tâm Đào tạo CNTT&TT, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2.2. Nội dung, hình thức và thời gian làm bài các môn thi

Nội dung và hình thức, thời gian thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính được thực hiện theo quy định tại Điều 39 Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ. Viên chức dự thi thăng hạng từ chuyên viên lên chuyên viên chính phải dự thi đủ 03 bài thi sau:

- Môn Kiến thức chung: Thi trắc nghiệm 60 câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực sự nghiệp, pháp luật về viên chức theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi. Thời gian thi 60 phút.

- Môn Ngoại ngữ: Thi trắc nghiệm 30 câu hỏi môn ngoại ngữ tiếng Anh. Thời gian thi 30 phút.

- Môn nghiệp vụ chuyên ngành: Thi viết, thời gian 180 phút theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi, thang điểm 100.

(Do UBND Thành phố Hà Nội tổ chức thi trắc nghiệm trên máy vi tính nên kỳ thi thăng hạng không có phần thi môn tin học).

3. Tổ chức làm phách, chấm thi, thông báo kết quả thi thăng hạng

- Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính tổ chức làm phách, chấm thi viết môn nghiệp vụ chuyên nganh, báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố về kết quả chấm thi; đồng thời công khai trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của Sở Nội vụ và gửi thông báo bằng văn bản tới cơ quan quản lý viên chức về điểm thi của viên chức dự thi thăng hạng để thông báo cho viên chức dự thi được biết. Thời hạn hoàn thành trước ngày 29/10/2021.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi, Hội đồng thi thăng hạng thành lập Ban chấm phúc khảo, tiếp nhận đơn phúc khảo của thí sinh tổ chức chấm phúc khảo, công bố kết quả chấm phúc khảo theo quy định.

- Trước ngày 18/11/2021, Hội đồng thi thăng hạng báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng viên chức và danh sách viên chức trúng tuyển.

Hội đồng thi thăng hạng viên chức có trách nhiệm thông báo kết quả thi và danh sách viên chức trúng tuyển bằng văn bản tới cơ quan quản lý viên chức có viên chức tham dự kỳ thi.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng thi thăng hạng

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện thi thăng hạng viên chức hành chính theo đúng các quy định của pháp luật.

Thông báo kế hoạch tổ chức thi thăng hạng tới Ban Giám sát kỳ thi thăng hạng viên chức để tổ chức giám sát kỳ thi theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị  thuộc Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể được nêu tại kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ Bộ phận Thường trực (phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng viên chức hành chính chỉ đạo xử lý, giải quyết theo thẩm quyền.

Kế hoạch số 3027/KH-HĐTTH và lịch thi kèm theo