Tin tức sự kiện

Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022
Ngày đăng 09/05/2022 | 3:22 AM  | View count: 353

Ngày 29/4/2022, Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III ban hành Kế hoạch số 1114/KH-HĐTTH về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.

Thực hiện Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 15/4/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022.

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi thăng hạng) ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ viên chức; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

2. Yêu cầu

- Đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật.

- Tuân thủ quy trình, thủ tục, nội quy, quy chế tổ chức kỳ thi thăng hạng.

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ THI

1. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng; thành lập các Ban, Bộ phận giúp việc của Hội đồng thi thăng hạng

Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng; quyết định thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Tổ giúp việc xây dựng nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng.

Thư ký Hội đồng thi thăng hạng có trách nhiệm dự thảo vản bản phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng; dự thảo quyết định thành lập các Ban giúp việc của Hội đồng; báo cáo Chủ tịch Hội đồng ký ban hành trước ngày 05/5/2022.

2. Thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi thăng hạng

- Trên cơ sở danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III kèm theo Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 15/4/2022 của UBND Thành phố, Sở Nội vụ (phòng Công chức, viên chức) báo cáo Hội đồng thi thăng hạng thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III. Hoàn thành trước ngày 06/5/2022.

- Hội đồng thi thăng hạng giao Thư ký Hội đồng thi thăng hạng tiếp nhận, đính chính thông tin thí sinh đủ điều kiện dự thăng hạng (nếu có), danh sách bổ sung các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ (nếu có); hoàn thiện danh sách lần cuối, báo cáo Chủ tịch Hội đồng để ban hành thông báo triệu tập thí sinh dự thi. Hoàn thành trước ngày 13/5/2022.

3. Chuẩn bị và công bố nội dung ôn tập

- Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng quyết định thành lập Tổ giúp việc xây dựng nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng viên chức. Tổ giúp việc có nhiệm vụ tham mưu giúp Hội đồng chuẩn bị các danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kiến thức chung, môn ngoại ngữ, môn thi viết chuyên môn, nghiệp vụ; báo cáo Hội đồng phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng.  

- Thông báo công khai nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ trước ngày 10/5/2022.

4. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và thu phí dự thi thăng hạng

- Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất

Hội đồng thi thăng hạng giao Sở Nội vụ chỉ đạo Văn phòng Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Công chức, viên chức và Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và truyền thông chuẩn bị lập dự toán kinh phí, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phần mềm, máy chủ, máy trạm, ấn phẩm,… để phục vụ kỳ thi thăng hạng đảm bảo hiệu quả và đúng quy định.

Hội đồng thi thăng hạng có văn bản đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo phòng PA 03, Công an Thành phố Hà Nội tham gia bảo vệ phòng máy chủ, bảo vệ quá trình giao nhận đề thi và địa điểm tổ chức kỳ thi thăng hạng.

Hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất trước ngày 23/5/2022.

- Thu phí dự thi thăng hạng:

Mức thu, chế độ thu, việc quản lý và sử dụng lệ phí dự thi thăng hạng được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

Mức thu lệ phí đối với viên chức dự thi thăng hạng là 700.000 đồng/người (bảy trăm nghìn đồng/người).

Hội đồng thi thăng hạng giao Văn phòng Sở Nội vụ tổ chức thu lệ phí thi đối với 103 thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng (trong đó, có 93 viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và 10 viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Địa chính); tổ chức quản lý, sử dụng lệ phí theo đúng quy định của Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

III. TỔ CHỨC KỲ THI THĂNG HẠNG

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

- Thời gian tổ chức thi vào ngày 24 tháng 5 năm 2022 (Thứ Ba).

- Địa điểm tổ chức thi: Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

2. Nội dung và hình thức thi thăng hạng

Nội dung và hình thức thi thăng hạng viên chức từ hạng IV lên hạng III được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ được thực hiện trên máy vi tính nên không phải thi môn tin học. Hình thức, nội dung, thời gian thi cụ thể như sau:

2.1. Môn kiến thức chung

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính;

b) Nội dung thi: 60 câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực sự nghiệp, pháp luật về viên chức theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi;

c) Thời gian thi: 60 phút.

2.2. Môn ngoại ngữ

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính;

b) Nội dung thi: 30 câu hỏi về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp quyết định;

c) Thời gian thi: 30 phút.

2.3. Môn nghiệp vụ chuyên ngành

a) Hình thức thi: Thi viết;

b) Nội dung thi: Theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi;

c) Thời gian thi: 120 phút; bài thi được chấm theo thang điểm 100.

3. Chỉ tiêu thăng hạng và xác định người trúng tuyển kỳ thi thăng hạng

3.1. Chỉ tiêu thăng hạng

Theo Đề án số 02/ĐA-UBND ngày 15/4/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022, số viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng là 103 thi sinh; trong đó, có 93 viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và 10 viên chức đang giữ chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành Địa chính.

Chỉ tiêu kỳ thi thăng hạng từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn là 93 chỉ tiêu; chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Địa chính là 10 chỉ tiêu.

3.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng

- Viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Có số câu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi trắc nghiệm (trừ trường hợp miễn thi).

+ Có tổng kết quả điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 50 điểm trở lên và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp được giao.

- Không bảo lưu kết quả cho các kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp lần sau.

4. Thông báo kết quả thi thăng hạng

- Kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính được thông báo đến viên chức dự thi được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Hội đồng thi thăng hạng chỉ đạo Ban Chấm thi tổ chức chấm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành; thông báo điểm bài thi viết trước ngày 28/5/2022.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi, Hội đồng thi thăng hạng thành lập Ban chấm phúc khảo, tiếp nhận đơn phúc khảo, tổ chức chấm phúc khảo, công bố kết quả chấm phúc khảo bài thi viết theo quy định. Hoàn thành trong ngày 13/6/2022.

- Ngày 14/6/2022, Hội đồng thi thăng hạng báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt kết quả kỳ thi thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng.

- Ngày 15/6/2022, Hội đồng thi thăng hạng có trách nhiệm thông báo kết quả thi và danh sách viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng bằng văn bản tới cơ quan quản lý viên chức và viên chức tham dự kỳ thi.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng thi thăng hạng, các Ban giúp việc của Hội đồng

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo tiến độ và trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo kế hoạch tổ chức thi thăng hạng tới Ban Giám sát kỳ thi thăng hạng để tổ chức giám sát kỳ thi theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể được nêu tại kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ Bộ phận Thường trực (phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng quyết định theo thẩm quyền.

3. Các viên chức dự thi thăng hạng

- Các viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan, trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ đăng ký dự thi.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội quy, quy chế kỳ thi thăng hạng.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức chuyên ngành Nông nghiệp và phát triển nông thôn và viên chức chuyên ngành Địa chính thuộc thành phố Hà Nội năm 2022, đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

Kế hoạch số 1114/KH-HĐTTH