Tin tức sự kiện

Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng CDNN từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các ĐVSN công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2021
Ngày đăng 23/06/2022 | 3:06 PM  | View count: 562

Ngày 22/6/2022, Hội đồng thi thăng hạng CDNN từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên ban hành Kế hoạch số 1756/KH-HĐTTH về việc tổ chức thi thăng hạng CDNN từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các ĐVSN công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2021.

Thực hiện Đề án số 04/ĐA-UBND gày 01/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021, Quyết định số 8799/QĐ-SNV ngày 21/6/2022 của Giám đốc Sở Nội vụ về việc thành lập Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021;

Hội đồng thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021 (sau đây gọi tắt là Hội đồng thi) ban hành Kế hoạch tổ chức thi thăng hạng viên chức chuyên ngành kế toán như sau:

I - MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.  Mục đích

- Chuẩn hóa tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo đề án vị trí việc làm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đảm bảo quyền lợi cho đội ngũ viên chức chuyên ngành kế toán; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức; góp phần thực hiện có hiệu quả các mục tiêu kinh tế - xã hội của Thành phố.

2. Yêu cầu

- Việc rà soát người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành kế toán đảm bảo đúng đối tượng, khách quan, công bằng và đúng quy định của pháp luật;

- Việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính đảm bảo nguyên tắc cạnh tranh;

- Đảm bảo thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

II - CÔNG TÁC CHUẨN BỊ TỔ CHỨC KỲ THI

1. Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng; thành lập các Ban, Bộ phận giúp việc của Hội đồng thi

Chủ tịch Hội đồng thi tổ chức họp Hội đồng thi, thực hiện việc phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng. Hoàn thành trước ngày 23/6/2022.

Chủ tịch Hội đồng thi quyết định thành lập Ban đề thi, Ban coi thi, Ban phách, Ban chấm thi, Ban chấm phúc khảo (nếu có), Tổ giúp việc xây dựng nội dung ôn tập. Hoàn Thành trước ngày 24/6/2022.

Thư ký Hội đồng thi thăng hạng có trách nhiệm dự thảo vản bản phân công nhiệm vụ của các thành viên Hội đồng; dự thảo quyết định thành lập các Ban, Bộ phận giúp việc của Hội đồng; báo cáo Chủ tịch Hội đồng ký ban hành.

2. Chuẩn bị và công bố nội dung ôn tập

- Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng quyết định thành lập Tổ giúp việc xây dựng nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng viên chức chuyên ngành kế toán.

- Tổ giúp việc có trách nhiệm tham mưu giúp Hội đồng thi chuẩn bị các danh mục tài liệu ôn tập các môn thi kiến thức chung, môn ngoại ngữ, môn thi viết chuyên môn, nghiệp vụ; báo cáo Hội đồng phê duyệt nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng.

- Thực hiện thông báo công khai nội dung ôn tập kỳ thi thăng hạng viên chức chuyên ngành kế toán trên trang thông tin điện tử Sở Nội vụ trước ngày 01/7/2022.

3. Rà soát danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi và thông báo danh sách đủ điều kiện dự thi thăng hạng

- Trên cơ sở danh sách các thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên kèm theo Đề án số 04/ĐA-UBND ngày 01/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội; Sở Nội vụ có trách nhiệm thông báo công khai danh sách viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thăng hạng chuyên ngành kế toán; tiếp nhận, đính chính thông tin thí sinh đủ điều kiện dự thăng hạng (nếu có), danh sách bổ sung các trường hợp được miễn thi ngoại ngữ (nếu có); hoàn thiện danh sách lần cuối, báo cáo Hội đồng thi. Hoàn thành trước ngày 01//7/2022.

- Hội đồng thi ban hành thông báo triệu tập thí sinh dự thi; danh sách phòng thi, ca thi trắc nghiệm (vòng 1). Hoàn thành trước ngày 20/7/2022.

4. Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất và thu phí dự thi thăng hạng

- Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất

+ Hội đồng thi thăng hạng giao Sở Nội vụ chỉ đạo Văn phòng Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Công chức, viên chức và Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và truyền thông:

+ Lập dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi. Hoàn thành trước ngày 02/7/2022

+ Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực, phần mềm, máy chủ, máy trạm, ấn phẩm ... phục vụ cho việc tổ chức thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy vi tính. Hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho thi trắc nghiệm vòng 1 trước ngày 22/7/2022.

+ Đối với việc tổ chức thi viết vòng 2: Giao Sở Nội vụ chỉ đạo Văn phòng Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ tổ chức khảo sát địa điểm đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức thi viết vòng 2; hoàn thiện cơ sở pháp lý, báo cáo Hội đồng thi. Hoàn thành việc chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ kỳ thi viết vòng 2 trước ngày 05/8/2022.

- Thu phí dự thi thăng hạng:

Mức thu, chế độ thu, việc quản lý và sử dụng lệ phí dự thi thăng hạng được thực hiện theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức. 

Mức thu lệ phí đối với viên chức được dự thi thăng hạng chuyên ngành kế toán năm 2021 là 500.000 đồng/người (Năm trăm nghìn đồng/người).

Hội đồng thi thăng hạng giao Sở Nội vụ (Văn phòng Sở Nội vụ) tổ chức thu lệ phí dự thi của 902 thí sinh đủ điều kiện dự thi thăng hạng; tổ chức quản lý, sử dụng lệ phí theo đúng quy định của Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính.

- Hội đồng thi thăng hạng có văn bản đề nghị Công an Thành phố chỉ đạo phòng PA 03, Công an Thành phố Hà Nội tham gia bảo vệ phòng máy chủ, bảo vệ quá trình giao nhận đề thi và địa điểm tổ chức kỳ thi thăng hạng.

III - TỔ CHỨC KỲ THI THĂNG HẠNG

1. Thời gian, địa điểm tổ chức thi

- Thời gian, địa điểm tổ chức thi trắc nghiệm vòng 1:

+ Thời gian: Ngày 27/7/2022 và ngày 28/7/2022.

+ Địa điểm tổ chức thi: Trung tâm Đào tạo, Tư vấn Công nghệ thông tin và Truyền thông, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội. Địa chỉ: số 1 Hoàng Đạo Thúy, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Thời gian, địa điểm tổ chức thi vòng 2:

+ Thời gian: Ngày 10/8/2022

+ Địa điểm tổ chức thi: Hội đồng thi có thông báo sau khi kết thúc thi trắc nghiệm vòng 1.

2. Nội dung và hình thức thi thăng hạng

Nội dung và hình thức thi thăng hạng viên chức hành chính từ hạng IV lên hạng III được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 39 Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Việc thi trắc nghiệm môn Kiến thức chung và môn Ngoại ngữ được thực hiện trên máy vi tính nên không phải thi môn tin học. Hình thức, nội dung, thời gian thi cụ thể như sau:

2.1. Môn kiến thức chung:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính;

b) Nội dung thi: 60 câu hỏi về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật về ngành, lĩnh vực sự nghiệp, pháp luật về viên chức theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi;

c) Thời gian thi: 60 phút.

2.2. Môn ngoại ngữ:

a) Hình thức thi: Thi trắc nghiệm trên máy tính;

b) Nội dung thi: 30 câu hỏi về một trong năm thứ tiếng Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp quyết định;

c) Thời gian thi: 30 phút.

2.3. Môn nghiệp vụ chuyên ngành:

a) Hình thức thi: Thi viết;

b) Nội dung thi: Theo yêu cầu của chức danh nghề nghiệp dự thi;

c) Thời gian thi: 120 phút; bài thi được chấm theo thang điểm 100.

3. Chỉ tiêu thăng hạng và xác định người trúng tuyển kỳ thi thăng hạng

3.1. Chỉ tiêu thăng hạng

Đề án số 04/ĐA-UBND gày 01/6/2022 của UBND Thành phố Hà Nội về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021, số viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ kế toán viên trung cấp lên kế toán viên đối với viên chức làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Thành phố Hà Nội năm 2021 là 902 người.

Chỉ tiêu thăng hạng kế toán viên trung cấp lên kế toán viên được UBND Thành phố quyết định là 902 chỉ tiêu.

3.2. Xác định người trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng

- Viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

+ Có số câu trả lời đúng từ 50% số câu hỏi trở lên cho từng môn thi trắc nghiệm (trừ trường hợp miễn thi).

+ Có tổng kết quả điểm bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành đạt từ 50 điểm trở lên và lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp được giao.

4. Thông báo kết quả thi thăng hạng

- Thông báo kết quả thi trắc nghiệm trên máy tính: Hội đồng thi thông báo kết quả các môn thi trắc nghiệm đến viên chức dự thi được biết ngay sau khi kết thúc thời gian làm bài thi trên máy vi tính. Không phúc khảo kết quả thi trắc nghiệm trên máy vi tính.

- Hội đồng thi thăng hạng chỉ đạo Ban Chấm thi tổ chức chấm bài thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành; thông báo điểm bài thi viết trước ngày 15/8/2022.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông báo kết quả điểm thi, Hội đồng thi thăng hạng thành lập Ban chấm phúc khảo, tiếp nhận đơn phúc khảo. Hoàn thành trong ngày 30/8/2022.

- Tổ chức chấm phúc khảo và công bố kết quả chấm phúc khảo (nếu có); hoàn thành trước ngày 05/9/2022.

- Trước ngày 10/9/2022, Hội đồng thi báo cáo Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt kết quả thi thăng hạng và danh sách viên chức trúng tuyển kỳ thi thăng hạng.

III - TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hội đồng thi thăng hạng, các Ban giúp việc của Hội đồng

Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo tiến độ và trình tự, thủ tục theo đúng quy định của pháp luật.

Thông báo kế hoạch tổ chức thi thăng hạng, kế hoạch làm việc của Hội đồng và các Ban để Ban Giám sát tổ chức giám sát kỳ thi theo quy định.

2. Các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ cụ thể được nêu tại kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ Bộ phận Thường trực (phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi thăng hạng quyết định theo thẩm quyền.

3. Các viên chức dự thi thăng hạng

- Các viên chức đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thăng hạng chịu trách nhiệm về tính chính xác, khách quan, trung thực đối với các nội dung trong hồ sơ đăng ký dự thi.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túc nội quy, quy chế kỳ thi thăng hạng.

Tài liệu kèm theo