Tin tức sự kiện

Hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023
Ngày đăng 09/03/2023 | 6:48 AM  | View count: 2054

Ngày 09/3/2023, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 592/SNV-CCVC về việc hướng dẫn đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023.

Thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng công chức, để có cơ sở ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2023, Sở Nội vụ hướng dẫn các sở, cơ quan tương đương sở và UBND quận, huyện, thị xã rà soát, đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nguyên tắc

Việc rà soát, đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023 cần đảm bảo thực hiện các nguyên tắc sau:

1.1. Đảm bảo công khai, minh bạch, theo đúng quy định của pháp luật;

1.2.Phù hợp với Đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó cần xem xét bổ sung nhân lực vào vị trí đáp ứng yêu cầu các công việc, nhiệm vụ được UBND Thành phố phân cấp, ủy quyền vànhóm công việc, nhiệm vụ cần thiết, cấp bách nhưng chưa bố trí được nhân sự phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ;

1.3. Việc tuyển dụng công chức được thực hiện theo các hình thức: Xét tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ;Thi tuyển công chức;Tiếp nhận vào làm công chức đối với các đối tượng theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP của Chính phủ;

1.4. Chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng công chức năm 2023 không vượt quá chỉ tiêu biên chế công chức còn chưa sử dụng của cơ quan, đơn vị tính đến thời điểm tháng 9/2023 và không được cao hơn số lượng chỉ tiêu biên chế công chức được tuyển dụng trong giai đoạn 2023-2026, trong đó:

- Chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng công chức năm 2023 được xác định như sau: Số biên chế được giao năm 2023 trừ đi (-) Số công chức hiện có mặt đến ngày 28/02/2023 cộng với (+) Số công chức nghỉ hưu, nghỉ tinh giản tính đến ngày 30/9/2023.

- Số lượng chỉ tiêu biên chế công chức được tuyển dụng trong giai đoạn 2023-2026 được xác định như sau:Số biên chế được giao năm 2023 trừ đi (-) Số công chức hiện có mặt đến ngày 28/02/2023 cộng với (+) Số công chức nghỉ hưu, nghỉ tinh giản giai đoạn 2023-2026 trừ đi (-) Số chỉ tiêu biên chế phải tinh giảm theo yêu cầu đến năm 2026.

2. Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức

Căn cứ số biên chế công chức còn chưa sử dụng và nhu cầu tại vị trí việc làm cần tuyển, cơ quan, đơn vị tổng hợp chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023. (Theo Biểu01).

2.1. Tuyển dụng theo hình thức xét tuyển công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và thi tuyển công chức

- Các cơ quan, đơn vị rà soát, đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng theo 02 hình thức là xét tuyển công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và thi tuyển công chức(Theo Biểu 02).

- Cách thức thực hiện: Trên cơ sở chỉ tiêu tuyển dụng công chức của các cơ quan, đơn vị, Sở Nội vụ thông báo công khai chỉ tiêu tuyển dụng; tổ chức tiếp nhận phiếu đăng ký xét tuyển công chức theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ và phiếu đăng ký thi tuyển công chức. Đối với các chỉ tiêu đã có thí sinh đăng ký xét tuyển theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, Sở Nội vụ thông báo công khai để các thí sinh đã đăng ký vào chỉ tiêu xét tuyển biết và đăng ký sang các chỉ tiêu còn lại.

2.2. Tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận vào làm công chức

- Chỉ tiêu đăng ký tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận vào làm công chức tối đa không quá 20% chỉ tiêu biên chế công chức còn chưa sử dụng của cơ quan, đơn vị tính đến thời điểm tháng 9/2023 (Theo Biểu 03).

- Đối tượng tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận vào làm công chức thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều 1 Luật cán bộ, công chức; Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

- Thành phần hồ sơ đề nghị tiếp nhận vào làm công chức: thực hiện theo khoản 3 Điều 18 Nghị định 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ.

3. Những nội dung cần lưu ý khi rà soát đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023

Đối với tuyển dụng theo hình thức tiếp nhận vào làm công chức: Chỉ xem xét tiếp nhận vào làm công chức đối với những vị trí việc làm đòi hỏi kinh nghiệm công tác, các vị trí công việc cần bổ sung để đáp ứng ngay yêu cầu cần thiết, cấp bách của cơ quan, đơn vị hoặc các vị trí đã đăng ký tuyển dụng năm 2022 nhưng không có người trúng tuyển (Cần chứng minh và giải trình rõ về vị trí cần tuyển dụng do yêu cầu cấp bách, cần thiết của cơ quan, đơn vị).

Trên cơ sở rà soát các đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện phải sắp xếp giai đoạn 2023-2025 theo Kết luận số 48-KL/TW của Bộ Chính trị, UBND các quận, huyện, thị xã dự kiến phương án bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã dôi dư sau khi sắp xếp đơn vị hành chính; trường hợp sau khi cân đối có thể sắp xếp được số cán bộ, công chức dôi dư thì đăng ký tuyển dụng; trường hợp không thể cân đối sắp xếp được số cán bộ, công chức dôi dư thì không đăng ký tuyển dụng công chức để dành vị trí cho việc thực hiện bố trí cán bộ, công chức sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. UBND các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm bố trí đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã đảm bảo đúng số lượng được giao và quy định của pháp luật hiện hành.

Chưa thực hiện đăng ký tuyển dụng vào công chức đối với các vị trí của Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị quận, huyện, thị xã để tổng kết, đánh giá mô hình tổ chức, hoạt động.    

4. Tổ chức thực hiện

4.1. Đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức

Các cơ quan, đơn vị gửi văn bản và biểu mẫu đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng công chức năm 2023 về Sở Nội vụ (qua phòng Công chức viên chức để tổng hợp) trước 17h00 ngày 17/3/2023; đồng thời, gửi file bản mềm vào hộp thư: phungtienhiep_sonv@hanoi.gov.vn

4.2. Nhận hồ sơ đăng ký tiếp nhận vào làm công chức

Trên cơ sở Thông báo chỉ tiêu tiếp nhận vào làm công chức của Sở Nội vụ, các cơ quan, đơn vị nộp hồ sơ đăng ký tiếp nhận vào làm công chức:

- Đợt 1 từ ngày 10/4 đến hết ngày 11/4/2023.

- Đợt 2 từ ngày 16/10 đến hết ngày 17/10/2023.

Hồ sơ người được đề nghị tiếp nhận vào làm công chức nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, Sở Nội vụ Hà Nội (địa chỉ số 18B phố Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) trong thời gian nêu trên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Sở Nội vụ Hà Nội để tổng hợp, báo cáo và xem xét giải quyết theo thẩm quyền (qua đ/c Phùng Tiến Hiệp - Chuyên viên chính phòng Công chức viên chức).

Văn bản số 592/SNV-CCVC 

Biểu mẫu kèm theo