Tin tức sự kiện

Sở Nội vụ Hà Nội triển khai hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến
Ngày đăng 21/05/2024 | 2:11 PM  | View count: 363

Ngày 26/4/2024, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 1472/KH-SNV về việc Triển khai hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến tại cơ quan Sở Nội vụ thành phố Hà Nội.

Bộ phận một cửa Sở Nội vụ tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển

Theo đó, hoạt động hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến và thanh toán trực tuyến nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 30/12/2022 của Thành ủy Hà Nội về chuyển đổi số, xây dựng thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; nâng cao nhận thức của công chức, viên chức, người lao động về vai trò, vị trí của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô. Đồng thời nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Sở Nội vụ theo hướng công khai, minh bạch, mọi lúc, mọi nơi cho công dân và tổ chức, hướng tới phát triển Chính phủ điện tử.

Công chức Sở Nội vụ hỗ trợ thí sinh đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Thành phố

Để triển khai hiệu quả Kế hoạch trên, Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 23592/QĐ-SNV về việc thành lập Tổ hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến tại cơ quan Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Tổ hỗ trợ công dân, tổ chức do đồng chí Mai Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Nội vụ là Tổ trưởng. Thành viên Tổ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn công dân, tổ chức đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ trực tuyến đối với các TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Nội vụ; tuyên truyền, hướng dẫn công dân, tổ chức sử dụng hình thức thanh toán trực tuyến đối với các TTHC có phát sinh phí, lệ phí.

Thành viên Tổ hỗ trợ công dân, tổ chức nộp hồ sơ trực tuyến trong năm 2024, cao điểm trong kỳ Tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 (tháng 5, 6/2024). Tại địa điểm tiếp nhận và giải quyết TTHC của Sở Nội vụ được bố trí 02 máy tính có kết nối mạng; công chức Sở Nội vụ hỗ trợ thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự tuyển và giải đáp các vướng mắc của thí sinh trong quá trình tiếp nhận Phiếu.