Tin tức sự kiện

Thông báo danh sách người không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024
Ngày đăng 11/06/2024 | 5:03 PM  | View count: 788

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 2037/TB-HĐTD về danh sách người không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024.

Thực hiện Kế hoạch số 1396/KH-SNV ngày 24/4/2024 của Giám đốc Sở
Nội vụ Hà Nội về việc tuyển dụng công chức làm việc tại các sở, cơ quan tương đương sở; UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội năm 2024;

Căn cứ khoản 1 Điều 36 Luật Cán bộ, công chức; khoản 2 Điều 14 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; trên cơ sở kết quả kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 thông báo danh sách gồm 39 người không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024.

Việc giải quyết các nội dung kiến nghị, phản ánh liên quan đến tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức thành phố Hà Nội năm 2024 được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội năm 2024 thông báo đến người dự tuyển có tên trong danh sách để biết và thực hiện.

Thông báo số 2037/TB-HĐTD 

Danh sách không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn