TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018
Ngày đăng 18/09/2018 | 10:39

Ngày 17/9/2018, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4914/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố là Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Trần Huy Sáng, Giám đốc Sở Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng.

Hội đồng thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018 có nhiệm vụ thẩm định báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2018 của các Sở, cơ quan ngang Sở (gọi tắt là Sở) và UBND các quận, huyện, thị xã (gọi tắt là Huyện); Thẩm định điểm tự chấm của các Sở, các Huyện và quyết định điểm đánh giá theo từng nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần được quy định trong Chỉ số đánh giá kết quả CCHC đối với từng Sở, từng Huyện; Xem xét kết quả điều tra xã hội học xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018 của các Sở, các Huyện; Trình UBND Thành phố phê duyệt và công bố Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính năm 2018 của các Sở, các Huyện.

Hội đồng làm việc theo chế độ tập thể, kết quả thẩm định có giá trị khi từ 2/3 số thành viên Hội đồng dự họp tán thành. Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp. Hình thức biểu quyết tại cuộc họp do Chủ tịch Hội đồng quyết định. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của UBND Thành phố trong thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng; chủ trì, kết luận các cuộc họp của Hội đồng.

Cơ quan thường trực của Hội đồng là Sở Nội vụ, có trách nhiệm tham mưu tổ chức các cuộc họp của Hội đồng, ký trình UBND Thành phố kết quả thẩm định của Hội đồng sau khi xin ý kiến của Chủ tịch Hội đồng. Giám đốc Sở Nội vụ sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực và nhiệm vụ Phó Chủ tịch Hội đồng; ký Quyết định thành lập Tổ công tác giúp việc Hội đồng. Các ủy viên Hội đồng làm việc kiêm nhiệm, có trách nhiệm thẩm định kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình phụ trách và có ý kiến, đề xuât, kiến nghị cụ thể về các vấn đề trong tổ chức thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC của các Sở, các Huyện, ủy viên Hội đồng được sử dụng bộ máy, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý và con dấu của cơ quan, đơn vị mình để thực hiện nhiệm vụ.

Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Kinh phí phục vụ hoạt động thẩm định, đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2018 của các Sở và các Huyện được đảm bảo từ nguồn ngân sách của Thành phố bố trí cho nhiệm vụ thực hiện công tác CCHC năm 2018 của Sở nội vụ và các cơ quan, đơn vị.