TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Sáng kiến kinh nghiệm lĩnh vực CCHC: Bộ Chỉ số đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các trường học và Bộ Chỉ số đánh giá năng lực quản lý, điều hành của Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc quận Long Biên
Ngày đăng 13/01/2021 | 5:22 PM

Từ năm học 2020 - 2021, UBND quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã xây dựng và triển khai thực hiện 02 Bộ Chỉ số đánh giá chất lượng khối các trường: Bộ Chỉ số đánh giá sự hài lòng, của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các trường học và Bộ Chỉ số đánh giá năng lực quản lý, điều hành của Hiệu trưởng.

1. Bộ Chỉ số đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ  của các trường công lập thuộc UBND quận Long Biên được tiếp cận, xây dựng trên cơ sở 07 tiêu chí đánh giá, đo lường sự hài lòng theo quy định tại Quyết định số 2640/QĐ-BNV ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2017 - 2020”.

Nội dung bộ chỉ số gồm 07 tiêu chí đo lường sự hài lòng gồm:

- Tiếp cận dịch vụ: gồm 04 tiêu chí thành phần;

- Cơ sở vật chất: gồm 03 tiêu chí thành phần;

- Môi trường giáo dục: gồm 04 tiêu chí thành phần;

- Hoạt động giáo dục: gồm 6 tiêu chí thành phần;

- Kết quả hoạt động giáo dục: gồm 04 tiêu chí thành phần;

- Tiếp nhận và xử lý thông tin phản hồi.

- Sự phục vụ của nhà trường: gồm 02 tiêu chí thành phần.

Chỉ số được thực hiện thông qua cách thức phát phiếu điều tra khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của phụ huynh học sinh đang theo học tại các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận. Việc điều tra xã hội học được thực hiện theo năm học, 02 lần /năm (lần 1: Học kỳ 1, lần 2: Học kỳ 2); tổng hợp kết quả và công bố vào cuối năm học.

Bộ Chỉ số nhằm đánh giá khách quan, hiệu quả chất lượng cung ứng dịch vụ giáo dục của các nhà trường, nắm bắt được yêu cầu, mong muốn của người dân để có những giải pháp cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ công, góp phần nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường; đồng thời là một động lực thúc đẩy phong trào thi đua dạy tốt, học tốt giữa các trường trên địa bàn quận.

2. Bộ Chỉ số đánh giá năng lực quản lý, điều hành của Hiệu trưởng các trường công lập trực thuộc UBND quận gồm 7 tiêu chí đánh giá quy đổi 100 điểm như sau:

- Chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách lãnh đạo gồm 4 tiêu chí thành phần: 7,5 điểm.

- Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ gồm 2 tiêu chí thành phần: 10 điểm.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm gồm 02 tiêu chí thành phần : 9 điểm.

- Năng lực quản trị nhà trường gồm 8 tiêu chí thành phần: 35 điểm.

- Năng lực xây dựng môi trường giáo dục dân chủ gồm 02 tiêu chí thành phần: 3 điểm.

- Năng lực phát triển quan hệ xã hội gồm 6 tiêu chí thành phần: 5,5 điểm.

- Kết quả Chỉ số đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ  của các trường công lập: 25 điểm; Kết quả đánh giá của giáo viên, nhân viên nhà trường đối với hiệu trưởng: 05 điểm.

Chỉ số được thực hiện gồm 2 thành phần:

+ Điểm số do các phòng chuyên môn có liên quan của UBND quận chấm (Phòng Giáo dục - Đào tạo, Phòng Nội vụ, Phòng Tài chính-Kế hoạch, Văn phòng HĐND-UBND quận): chiếm 70 % tổng số điểm.

+ Điểm điều tra xã hội học: chiếm 30% tổng số điểm. (Gồm: Chỉ số đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ  của các trường công lập (25%) và ý kiến đánh giá của giáo viên, nhân viên nhà trường đối với hiệu trưởng (5%).

Việc đánh giá năng lực quản lý, điều hành của hiệu trưởng các trường học công lập thuộc quận nhằm đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục công lập trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của nhà trường; đồng thời là một kênh thông tin hỗ trợ công tác đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ của UBND quận.

Quận long Biên là địa phương đầu tiên của thành phố Hà Nội cũng như trên toàn quốc chủ động xây dựng và triển khai bộ công cụ đánh giá chất lượng đối với các trường công lập trực thuộc./.

UBND quận Long Biên