TIN VỀ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Công bố Chỉ số PAPI năm 2022
Ngày đăng 21/04/2023 | 3:00 AM

Ngày 12/4/2023, Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UNDP) phối hợp với một số cơ quan, tổ chức trong và ngoài nước công bố Chỉ số hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) 2022. Mục tiêu của chương trình nhằm góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công, đảm bảo quyền căn bản của con người, nhất là quyền được bày tỏ chính kiến, tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công căn bản có chất lượng.

Chỉ số PAPI năm 2022 được xây dựng trên cơ sở điều tra khảo sát 16.117 người dân, được chọn ngẫu nhiên đại diện cho các nhóm nhân khẩu đa dạng tại tất cả 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Trong đó tập trung đánh giá xu thế thay đổi về hiệu quả quản trị và hành chính công ở cấp quốc gia và cấp tỉnh, thông qua phân tích 08 chỉ số nội dung gồm: (1) Tham gia của người dân ở cấp cơ sở, (2) Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định ở địa phương, (3) Trách nhiệm giải trình với người dân, (4) Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công, (5) Thủ tục hành chính công, (6) Cung ứng dịch vụ công, (7) Quản trị môi trường, (8) Quản trị điện tử.

Năm 2022, địa phương dẫn đầu chỉ số PAPI là tỉnh Quảng Ninh với 47,876/80 điểm, tiếp theo sau là tỉnh Bình Dương đạt 47,448/80 điểm. Tỉnh có chỉ số PAPI thấp nhất là Cao Bằng đạt 38,80/80 điểm. 

Thành phố Hà Nội đạt 43,90/80 điểm, xếp thứ 12/63 tỉnh/ thành phố, thuộc nhóm 1 (nhóm 15 tỉnh/thành phố có điểm số cao nhất) và dẫn đầu trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương năm thứ 2 liên tiếp.

So với năm 2021, thành phố Hà Nội giảm 0,55/80 điểm; giảm 3 bậc về thứ hạng, có 2/8 chỉ số nội dung tăng điểm, đồng thời tăng thứ hạng (Tham gia của người dân ở cấp cơ sở; Trách nhiệm giải trình với người dân); 01 chỉ số nội dung tăng điểm nhưng giảm thứ hạng (Quản trị điện tử); 5/8 chỉ số nội dung giảm điểm, đồng thời giảm thứ hạng (Công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; Thủ tục hành chính công; Cung ứng dịch vụ công; Quản trị môi trường).

Năm 2022, Hà Nội có 23/32 chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu về thứ hạng đã được xác định tại Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 04/8/2021 về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025.