Tổ chức, biên chế

Thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Ngày đăng 23/02/2020 | 10:34 PM  | View count: 145
Ngày 21/02/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 381/SNV-TCBC về việc thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.