Tổ chức, biên chế

Hà Nội: Giảm tầng nấc trung gian trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước

Ngày đăng 09/09/2023 | 01:57 PM  | View count: 4356
Làm tốt công tác tuyên truyền các nghị quyết của trung ương, Thành ủy về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả…

Phê duyệt Đề án giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc đối với Báo Kinh tế và Đô thị, giai đoạn 2023- 2025

Ngày đăng 16/08/2023 | 06:07 PM  | View count: 634
Ngày 16/8/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4102/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc đối với Báo Kinh tế...

Giao chỉ tiêu lao động hợp đồng đối với ĐVSN công Ịập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế

Ngày đăng 09/08/2023 | 11:54 AM  | View count: 409
Ngày 08/8/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3967/QĐ-UBND về việc Giao chỉ tiêu lao động hợp đồng đối với ĐVSN công Ịập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục...

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Ngày đăng 20/07/2023 | 04:45 PM  | View count: 214
Chính phủ vừa có Nghị quyết số 99/NQ-CP, ngày 10-7-2023, ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 28-02-2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị...

Hướng dẫn thực hiện quy định về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập

Ngày đăng 19/07/2023 | 10:21 AM  | View count: 438
Thực hiện nhiệm vụ UBND Thành phố giao tại Công văn số 168/UBND-SNV ngày 18/01/2023 của UBND Thành phố về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023 của Ban Chỉ đạo Quản lý tổ...

Hướng dẫn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 08/06/2023 | 03:55 PM  | View count: 1078
Để triển khai Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo phù hợp, hiệu quả, Sở Nội vụ đã ban hành hướng dẫn một số nội dung tổ chức thực hiện thí điểm thi...

Tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

Ngày đăng 08/06/2023 | 03:44 PM  | View count: 512
Tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng từ ngày 01/6/2023

Góp ý dự thảo Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức hành chính, ĐVSN công lập, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố

Ngày đăng 20/12/2020 | 09:04 PM  | View count: 13719
Ngày 18/12/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3648/SNV-TCBC về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức,...

Chính phủ ban hành quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Ngày đăng 20/06/2020 | 09:30 AM  | View count: 2195
Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/20202/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ

Ngày đăng 10/03/2020 | 10:07 PM  | View count: 4251
Ngày 9/3/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ.