Tổ chức, biên chế

Góp ý dự thảo Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức hành chính, ĐVSN công lập, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố
Ngày đăng 20/12/2020 | 9:04 PM  | View count: 13343

Ngày 18/12/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3648/SNV-TCBC về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thành phố Hà Nội.

Căn cứ Luật sửa đôi, bô sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức, Luật viên chức ngày 25 tháng. 11 năm 2019

Căn cứ Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP; Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 cua Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định sổ 37/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính; Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định vế thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2020 của Chónh phủ về vị trí việc làm và biên chế công chức; Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của Chính phủ về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập;         

Căn cứ Nghị định só 15/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chưc; Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy đinh về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức;   

Căn cứ Nghị định số 112/2020/NĐ-CP ngày 18/9/2020 của Chính phủ về xử lỷ kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Trên cơ sở các quy định mới nêu trên và thực tiễn triển khai thực hiện Sở Nội vụ dự thảo Quyểt định của UBND Thành phố thay thế các Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 nảm 2017 ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2017 ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, công chức, lao động hợp đồng trong các cơ quan hành chính thuộc thành phố Hà Nội.

Để có cơ sở trình UBND Thành phố đúng quy định và hiệu quả, Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiên cứu, cho ý kiến góp ý,trong đó nêu rõ quan điểm đối với các nội đung sau:

- Kết cấu của Dự thảo.

- Các nội đung thống nhất với đự thảo.

- Các nội dung chưa rõ, cần điều chỉnh: Đề nghị nêu lý do và đề xuất cụ thể nội đung điều chỉnh.

Các nội dung cần bổ sung khác: Đề nghị nêu cụ thể nội dung cần đề xuất bổ sung vào Dự thảo.

Đây là nội đung quan trọng, đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm, dành thời gian nghiên cứu, thảo luận và có ý kiến góp ý bằng văn bản gửi về Sở Nội vụ trước ngày 05/01/2021 để Sở Nội vụ hoàn thiện dự thảo, trình UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Nội dung Văn bản 3648/SNV-TCBC và Dự thảo