Tổ chức, biên chế

Hướng dẫn thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý
Ngày đăng 08/06/2023 | 3:55 PM  | View count: 1663

Để triển khai Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý đảm bảo phù hợp, hiệu quả, Sở Nội vụ đã ban hành hướng dẫn một số nội dung tổ chức thực hiện thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý

Căn cứ Kế hoạch tiếp tục và mở rộng thí điểm thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý cấp phòng thuộc sở, ban, ngành; UBND quận, huyện, thị xã và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND Thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 2755/QĐ-UBND ngày 16/5/2023 của UBND Thành phố, ngày 31/5/2023, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 1515/SNV-TCBC về việc hướng dẫn một số nội dung thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý./.

Nội dung Văn bản số 1515/SNV-TCBC ngày 31/5/2023 của Sở Nội vụ.