Tổ chức, biên chế

Giao chỉ tiêu lao động hợp đồng đối với ĐVSN công Ịập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế
Ngày đăng 09/08/2023 | 11:54 AM  | View count: 810

Ngày 08/8/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3967/QĐ-UBND về việc Giao chỉ tiêu lao động hợp đồng đối với ĐVSN công Ịập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế năm 2023 theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ.

Theo đó, UBND Thành phố Giao 3.119 chỉ tiêu lao động họp đồng đối với đơn vị sự nghiệp cỏng lập do nhà nước bảo đảm chi thường xuyên thuộc lĩnh vực giáo dục và y tế năm 2023 theo Nghị định số 11 l/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ cho Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã:

- Lĩnh vực sự nghiệp giaso dục: 3.112 chỉ tiêu, trong đó:

            Trung học phổ thông : 03 chỉ tiêu.

            Trung học cơ sở: 956 chỉ tiêu.

            Tiểu học: 1.723 chỉ tiêu

            Mầm non: 430 chỉ tiêu.

- Lĩnh vực sự nghiệp y tế: 07 chỉ tiêu

UBND Thành phố giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sơ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai giao chỉ tiêu lao động hợp đồng đảm bảo đúng quy định. Thực hiện việc quản lý, sử dụng hiệu quả số lao động hợp đồng được giao.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sơ Y tế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chỉ đạo việc ký hợp đồng lao động theo đúng quy định cua pháp luật, bảo đảm tiêu chuẩn, vị trí việc làm, đáp ứng được yêu cầu giáo dục và chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn Thủ đô.

Chỉ tiêu lao động hợp đồng được giao thực hiện từ tháng 8 năm 2023 đến hết tháng 12 năm 2023.