Tổ chức, biên chế

Phê duyệt Đề án giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc đối với Báo Kinh tế và Đô thị, giai đoạn 2023- 2025
Ngày đăng 16/08/2023 | 6:07 PM  | View count: 938

Ngày 16/8/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4102/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc đối với Báo Kinh tế và Đô thị, giai đoạn 2023- 2025

Theo đó, UBND Thành phố Phê duyệt Đề án giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc đối với Báo Kinh tế và Đô thị, giai đoạn 2023- 2025, cụ thể như sau:

1. Về thực hiện nhiệm vụ:

Báo Kinh tế và Đô thị thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động, gồm:

- Tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thaảm quyền giao theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các nhiệm vụ tự xác định khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của Báo Kinh tế và Đô thị;

- Hàng năm, căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, Báo Kinh tế và Đô thị xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, báo cáo UBND Thành phố (qua Sở Nội vụ), làm cơ sở theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

2. Về tổ chức bộ máy:

- Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị quyết định phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị;

- Báo Kinh tế và Đô thị quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc và trực thuộc theo Đề án tự chủ được UBND Thành phố phê duyệt.

Số lượng các phòng, ban chuyên môn: 12 phòng, ban; gồm:

 1. Văn phòng;
 2. Ban Tòa soạn;
 3. Ban Báo điện tử;
 4. Ban Thời sự - Chính trị;
 5. Ban Kinh tế;
 6. Ban Đô thị;
 7. Ban Văn hóa và Đời sống;
 8. Ban Pháp luật và Xã hội;
 9. Ban Thông tin đối ngoại;
 10. Phòng Công nghệ thông tin - Chuyển đổi số;
 11. Trung tâm Truyền thông;
 12. Các văn phòng đại diện và phóng viên thường trú.
 13. 3. Về vị trí việc làm và số lượng ngừời làm việc

- Báo Kỉnh tế và Đô thị tổ chức xây dựng và rà soát, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của đơn vị phù hợp với kế hoạch phát triên từng giai đoạn của đơn vị.

- Căn cứ tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế, số lượng người làm việc là 88 viên chức (gồm Tổng Biên tập, không quá 03 Phó Tổng Biên tập và các viên chức thuộc 12 phòng, ban nêu trên). Ngoài ra, căn cứ mức độ, tính chất công việc, Báo Kinh tế và Đô thị có thể ký các hợp đồng lao động thuê, khoán công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong từng thời điểm cụ thể.

- Về quản lý, sứ dụng viên chức và người lao động:

Lập kế hoạch biên chế, lao động hợp đồng:

+ Căn cứ theo kế hoạch công tác năm, Báo Kinh tế và Đô thị xây dựng kế hoạch biên chế, lao động hợp đồng từng năm, trong đó ghi rõ số lượng nhân lực cần thiết của từng tổ chức trực thuộc, yêu cầu về chất lượng; cơ cấu viên chức, thời gian sử dụng;

+ Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị được quyền quyết định kế hoạch biên chế viên chức (nhưng không vượt quá tổng số viên chức của giai đoạn đã được phê duyệt), lao động hợp đồng theo từng năm và có trách nhiệm báo cáo UBND Thành phố (qua Sơ Nội vụ) để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát.

- Về tuyển dụng

+ Báo Kinh tế và Đô thị xây dựng và trình Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định, đồng thời báo cáo UBND Thành phố và Sớ Nội vụ để kiểm tra theo quy định;

+ Tổng Biên tập Báo Kinh tế và Đô thị phê duyệt kết quả tuyển dụng và danh sách viên chức trúng tuyến, quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển hoặc quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hay có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định cua pháp luật; chấm dứt hợp đồng làm việc khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc; thực hiện ký hợp đồng lao động, thanh lý hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, yêu cầu nhiệm vụ và khả năng tài chính của đơn vị.

- Về quản lý viên chức và hợp đồng lao động:

+ Đề nghi Chủ tịch UBND Thành phố bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyên, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp lương và chính sách khác đối với viên chức diện Ban Thường vụ quản lý;

+ Tổng hợp nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, báo cáo UBND Thành phố, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định theo quy định;

+ Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương và chính sách khác đối với viên chức diện đơn vị quản lý;

+ Thực hiện chi trả tiền công, tiền lương đối với hợp đồng lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động và các quy định hiện hành của pháp luật;

+ Cử viên chức đi đào tạo trong nước bằng nguồn kinh phí tự chủ hoặc do cá nhân tự túc; Lập và quản lý hồ sơ viên chức từ cấp phó đơn vị trở xuống, lao động hợp đồng tại đơn vị.

+ Thực hiện chế độ báo cáo về đội ngũ viên chức thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định.

4. Trong quá trình thực hiện, nếu các bộ quản lý chuyên ngành có quy định khác hoặc UBND các cấp có thay đổi phân caáp về nhiệm vụ, Báo Kinh tế và Đô thị có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh đề án, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.