Tổ chức, biên chế

Phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người l àm việc của BQLDA ĐTXD thuộc UBND huyện Mê Linh, giai đoạn 2023-2025
Ngày đăng 09/10/2023 | 2:33 AM  | View count: 485

Ngày 29/9/2023, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 4901/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người l àm việc của BQLDA ĐTXD thuộc UBND huyện Mê Linh, giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, UBND Thành phố Phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh thuộc UBND huyện Mê Linh, giai đoạn 2023- 2025. Cụ thể như sau:

Về thực hiện nhiệm vụ: Ban Quản lý thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động, gồm:

Tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các nhiệm vụ tự xác định khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của Ban Quản lý; Hàng năm, căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, Ban Ọuản lý xây dựng kế hoạch thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được giao, báo cáo UBND huyện Mê Linh, làm cơ sở theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Về tổ chức bộ máy: Giám đốc Ban Quản lý quyết định phê duyệt quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị; Ban Quản lý quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các phòng chuyên môn trong từng giai đoạn cụ thể theo quy định.

Số lượng các phòng chuyên môn được bố trí: 05 phòng, gồm: Phòng Hành chính - Tông hợp; Phòng Kế toán -Tài vụ; Phòng Phát triển dự án; Phòng Kỳ thuật và Giám sát chất lượng;Phòng Giải phỏng mặt bằng.

Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc: Ban Quản lý tổ chức xây dựng và rà soát, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của đơn vị phù hợp với kế hoạch phát triển từng giai đoạn của đơn vị.

Căn cứ tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế, số lượng người làm việc là 39 viên chức (gồm Giám đốc và không quá 03 Phó giám đốc và viên chức thuộc 05 phòng nêu trên). Ngoài ra, căn cứ mức độ, tính chất công việc, Ban Quán lý có thể ký các hợp đồng thuê, khoán công việc để hoàn thành nhiệm vụ được giao trong từng thời điểm cụ thể.

Trong quá trình thực hiện, nếu các bộ quản lý chuyên ngành có quy định khác hoặc UBND các cấp có thay đổi phân cấp về nhiệm vụ, Ban Quản lý có trách nhiệm rà soát, điều chỉnh đề án, trình cơ quan có thẩm quyền quyết định.

Quyết định số 4901/QĐ-UBND