Tổ chức, biên chế

Góp ý dự thảo Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các tổ chức hành chính, ĐVSN công lập, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND Thành phố

Ngày đăng 20/12/2020 | 09:04 PM  | View count: 13780
Ngày 18/12/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3648/SNV-TCBC về việc góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức,...

Chính phủ ban hành quy định mới về vị trí việc làm và biên chế công chức

Ngày đăng 20/06/2020 | 09:30 AM  | View count: 2239
Ngày 01/6/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 62/20202/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức.

Phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ

Ngày đăng 10/03/2020 | 10:07 PM  | View count: 4309
Ngày 9/3/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1007/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ.

Thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả

Ngày đăng 23/02/2020 | 10:34 PM  | View count: 3416
Ngày 21/02/2020, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành văn bản số 381/SNV-TCBC về việc thực hiện rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả.