TỔ CHỨC BỘ MÁY

Phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Văn phòng UBND thành phố Hà Nội
Ngày đăng 22/04/2024 | 10:30 AM  | View count: 391

Sở Nội vụ vừa ban hành Quyết định số 23463/QĐ-SNV ngày 04/4/2024 về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội.

Trụ Sở Văn phòng UBND Thành phố nằm trong khuôn viên UBND thành phố Hà Nội

Theo đó, phê duyệt Đề án vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giai đoạn 2024-2026 gồm: Danh mục vị trí việc làm; Dự kiến biên chế công chức theo vị trí việc làm; Cơ cấu ngạch công chức (không bao gồm công chức thuộc nhóm vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý); Bản mô tả công việc và Khung năng lực đối với từng vị trí việc làm.

Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm rà soát, sắp xếp, bố trí công chức, lao động hợp đồng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ theo Đề án vị trí việc làm đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và Kết luận số 40-KL/TW ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý công chức và lao động hợp đồng Nghị định số 111/2022/NĐ-CP ngày 30/12/2022 của Chính phủ theo danh mục vị trí việc làm, dự kiến biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, bản mô tả và khung năng lực đối với từng vị trí việc làm.

Trong quá trình triển khai, trường hợp có thay đổi về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức hoặc có vướng mắc, bất cập, đơn vị đề xuất điều chỉnh, gửi về Sở Nội vụ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. Trường hợp không có thay đổi thì Đề án vị trí việc làm được tiếp tục thực hiện ở giai đoạn tiếp theo.

Đối với những đơn vị không được xác định có vị trí việc làm ở ngạch chuyên viên cao cấp, chuyên viên chính và tương đương trong cơ cấu ngạch công chức của đơn vị nhưng hiện đang có công chức giữ những ngạch này sẽ tiếp tục làm việc tại đơn vị cho đến khi được cấp có thẩm quyền xem xét, sắp xếp, bố trí công việc phù hợp. Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm trao đổi và phân công công việc đối với số công chức này, đảm bảo hoạt động ổn định của đơn vị để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.