TỔ CHỨC BỘ MÁY

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Hà Nội
Ngày đăng 08/05/2024 | 10:44 PM  | View count: 162

UBND Thành phố ban hành Quyết định 2430/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hà Nội trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội.

Bảo tàng Hà Nội

heo đó, Bảo tàng Hà Nội là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý và điều hành trực tiếp của Sở Văn hoá và Thể thao thành phố Hà Nội.
 
Quyết định nêu rõ, Bảo tàng Hà Nội có chức năng nghiên cứu khoa học; sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, hiện vật và di sản văn hóa; kiểm kê, bảo quản, trưng bày tài liệu, hiện vật; giới thiệu di sản văn hóa, giáo dục truyền thông; hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ quản lý hiện vật cho các bảo tàng, di tích, tổ chức, cá nhân...; phối hợp thực hiện các nội dung liên quan đến dự án trưng bày và các hoạt động dịch vụ khác của Bảo tàng Hà Nội theo quy định của pháp luật.
 
Cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hà Nội có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc, 04 phòng chuyên môn gồm: Phòng Hành chính - Tổng hợp, Phòng Sưu tầm, Kiểm kê và Bảo quản, Phòng Trưng bày - Tuyên truyền, Phòng Kỹ thuật. Giám đốc Bảo tàng Hà Nội chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bảo tàng; Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
 
Số lượng người làm việc của Bảo tàng Hà Nội được giao trên cơ sở vị trí việc làm gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hà Nội được UBND Thành phố giao hàng năm.
 
Quyết định số 2430/QĐ-UBND ngày 06/5/2024 có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4539/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hà Nội và Quyết định số 3859/QĐ-UBND ngày 01/8/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 4539/QĐ-UBND ngày 18/11/2022 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo tàng Hà Nội.