TỔ CHỨC BỘ MÁY

Giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2024-2025
Ngày đăng 27/05/2024 | 10:05 PM  | View count: 139

Ngày 27/5/2024, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2741/QĐ-UBND về việc giao quyền tự chủ thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2024-2025.

Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội 

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt Đề án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự của Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội giai đoạn 2024-2025, cụ thể:

Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xác định nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch và tổ chức hoạt động, gồm: Tự chủ trong thực hiện nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị và các nhiệm vụ tự xác định khác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, năng lực và điều kiện thực hiện nhiệm vụ của Trường. Hằng năm, căn cứ quy chế tổ chức và hoạt động, căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế, Trường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được giao, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, làm cơ sở theo dõi, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

Về thực hiện các hoạt động chuyên môn: Trường quyết định mục tiêu, sứ mạng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Trường. Xác định, công bố phương thức, chỉ tiêu tuyển sinh; quyết định phương thức tổ chức và quản lý đào tạo, hình thức đào tạo; quyết định việc liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước đủ điều kiện theo quy định của pháp luật; quyết định việc đào tạo liên thông trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp; tuyển sinh và quản lý người học; phát triển chương trình đào tạo; tổ chức biên soạn hoặc lựa chọn giáo trình giảng dạy phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng chương trình đào tạo; in phôi văn bằng, chứng chỉ, quản lý, cấp phát văn bằng, chứng chỉ cho người học theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Một hoạt động tư vấn tuyển sinh của Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội (Ảnh: Facebook Trường  Trung cấp nghề số 1 Hà Nội)

Về tổ chức bộ máy: Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường theo quyết nghị của hội đồng trường theo quy định. Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường (nếu đảm bảo về điều kiện chuyên môn, nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị...) trong từng giai đoạn cụ thể theo quy định.

Đổi tên một số khoa: Khoa Điện thành Khoa Điện - Cơ điện tử - Điện lạnh; Khoa Kinh tế - Công nghệ thông tin thành Khoa Kinh tế - May - Kỹ thuật chế biến món ăn.

Thành lập mới Khoa Khoa học cơ bản; Khoa Ngoại ngữ - Công nghệ thông tin.

Về vị trí việc làm và số lượng người làm việc: Trường tổ chức xây dựng và rà soát, đánh giá, bổ sung, điều chỉnh Đề án vị trí việc làm của đơn vị phù hợp với kế hoạch phát triển từng giai đoạn của đơn vị. Căn cứ tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và khối lượng công việc thực tế, số lượng người làm việc tối thiểu của Trường là 66 biên chế viên chức, 08 chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP (làm hỗ trợ, phục vụ). Số lượng cấp phó của Trường, số lượng cấp phó các đơn vị thuộc Trường thực hiện theo quy định tại Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội được quyền quyết định kế hoạch biên chế viên chức, lao động hợp đồng theo từng năm và có trách nhiệm báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Về tuyển dụng: Trường xây dựng và trình Hiệu trưởng Nhà trường phê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch và tổ chức tuyển dụng viên chức theo quy định, đồng thời báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ để theo dõi, kiểm tra theo quy định. Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề số 1 Hà Nội phê duyệt kết quả tuyển dụng và danh sách viên chức trúng tuyển, quyết định tuyển dụng và ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển hoặc quyết định hủy bỏ quyết định tuyển dụng khi không đạt yêu cầu sau thời gian tập sự hay có hành vi vi phạm đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật theo quy định của pháp luật; chấm dứt hợp đồng làm việc khi kết thúc thời hạn của hợp đồng làm việc. Thực hiện ký hợp đồng lao động, thanh lý hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, theo yêu cầu nhiệm vụ và khả năng tài chính của đơn vị.

Về quản lý viên chức và hợp đồng lao động:  Trường báo cáo, trình Sở Lao động - Thương binh và Xã hội bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, biệt phái, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, tiền lương, phụ cấp lương và chính sách khác đối với viên chức diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cho từ chức, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu, thực hiện chế độ tiền lương, phụ cấp lương và chính sách khác đối với viên chức diện đơn vị quản lý.

Bên cạnh đó, Trường tổng hợp nhu cầu thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, gửi Sở Nội vụ tổng hợp, thẩm định theo quy định. Cử viên chức đi đào tạo trong nước bằng nguồn kinh phí tự chủ hoặc do cá nhân tự túc; Lập và quản lý hồ sơ viên chức từ cấp phó đơn vị trở xuống, lao động hợp đồng tại đơn vị. Chịu trách nhiệm thực hiện chi trả tiền lương, tiền công và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với hợp đồng lao động tại đơn vị theo đúng quy định của pháp luật.