TỔNG ĐIỀU TRA KINH TẾ VÀ ĐIỀU TRA CƠ SỞ HÀNH CHÍNH

Kế hoạch tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 02/03/2021 | 09:54 PM  | View count: 585
Ngày 26/02/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 135/KH-BCĐTP về công tác tuyên truyền Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 02/03/2021 | 09:50 PM  | View count: 456
Ngày 24/02/2021, UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo cuộc Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021.

Kế hoạch Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 02/03/2021 | 09:45 PM  | View count: 432
Ngày 24/02/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính ban hành Kế hoạch số 03/KH-BCĐTP về Điều tra cơ sở hành chính năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 1344/QĐ-BKHĐT ngày 03/9/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 10:40 PM  | View count: 536
Ngày 03/9/2020, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số số 1344/QĐ-BKHĐT về việc ban hành hành phương án Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 10:35 PM  | View count: 516
Ngày 27/02/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 307/QĐ-TTg ngày 27/02/2020 về tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021

Quyết định số 88/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 01/03/2021 | 08:19 PM  | View count: 574
Ngày 02/02/2021, Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số Quyết định số 88/QĐ-BNV về việc điều chỉnh Phương án Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Phân công nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 23/02/2021 | 08:43 PM  | View count: 376
Ngày 29/01/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 02/TB-BCĐTP về việc phân công nhiệm vụ và công tác phối hợp của các sở, ban,...

Kế hoạch Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ngày đăng 15/02/2021 | 09:42 PM  | View count: 364
Ngày 29/01/2021, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính ban hành Kế hoạch số 01/KH-BCDDTP về Tổng điều tra kinh tế năm 2021 trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính năm 2021

Ngày đăng 20/01/2021 | 08:34 PM  | View count: 317
Ngày 08/01/2021, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 93/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thường trực Tổng điều tra kinh tế và Điều tra cơ sở hành chính thành phố Hà Nội năm 2021.