BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI VÀ ĐẠI BIỂU HĐND CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Thông báo phân công nhiệm vụ các thành viên UBBC thành phố Hà Nội
Ngày đăng 30/01/2021 | 4:31 PM  | View count: 2225

Ngày 22/01/2021, Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 01/TB-UBBC về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ủy ban bầu cử thành phố Hà Nội.

Thông báo số 01/TB-UBBC