Bầu cử

Thông báo 03/TB-UBBC ngày 15/02/2011 của Uỷ ban bầu cử Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội

Ngày đăng 18/02/2011 | 12:00 AM
Về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Uỷ ban bầu cử Quốc hội khoá XIII và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2011-2016

Kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 15 tháng 02 năm 2011 của Uỷ ban bầu cử

Ngày đăng 17/02/2011 | 12:00 AM
Về thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2011 - 2016.