VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ
Ngày đăng 05/01/2019 | 03:42

Ngày 27/12/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ.

Tải nội dung Quyết định 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ tại đường dẫn dưới đây:

Quyết định 1847/QĐ-TTg