VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Chuẩn bị tổng kết tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020
Ngày đăng 18/02/2020 | 2:35 PM

Ngày 11/02/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND, triển khai tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 của Chính phủ; Kế hoạch số 158/KH-UBND, ngày 24/8/2016 về CCHC nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2016-2020.
 
Theo kế hoạch, về xây dựng báo cáo tổng kết của UBND thành phố xây dựng theo đề cương và phụ lục do Bộ Nội vụ hướng dẫn tại Công văn số 6503/BNV-CCHC ngày 24/12/2019; đối chiếu các chỉ tiêu của Kế hoạch số 158/KH-UBND để đánh giá mức độ hoàn thành công tác CCHC của thành phố Hà Nội trong giai đoạn 2016 - 2020. Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố căn cứ kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020 của cơ quan, đơn vị để xây dựng báo cáo đánh giá kết quả và mức độ hoàn thành kế hoạch CCHC giai đoạn 2016 - 2020.
 
Các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố tổng kết và gửi báo cáo về UBND thành phố trước ngày 15/4/2020. Đối với cấp thành phố, tổng kết trong quý II/2020; báo cáo gửi Bộ Nội vụ trước 20/6/2020.
 
Thông qua tổng kết nhằm đánh giá toàn diện tình hình triển khai và kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 trên địa bàn thành phố; xác định rõ những kết quả nổi bật đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm. Trên cơ sở đó, đề xuất với Chính phủ các định hướng, giải pháp, nhiệm vụ CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và yêu cầu xây dựng, phát triển đất nước trong tình hình mới.
 
Bên cạnh đó, đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố Hà Nội, ngày 23/12/2019, của UBND thành phố; xác định phương hướng công tác CCHC của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2030; khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác CCHC giai đoạn 2016 - 2020.
 
Để làm tốt công tác tổng kết, UBND thành phố yêu cầu việc tổng kết, đánh giá Chương trình tổng thể trên địa bàn thành phố Hà Nội và Kế hoạch số 158/KH-UBND theo đúng chỉ đạo của Bộ Nội vụ và UBND thành phố, đảm bảo yêu cầu về nội dung đánh giá, số liệu tổng hợp, tiến độ thực hiện. Kế hoạch này được triển khai thực hiện tại 100% các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.