VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hà Nội phấn đấu tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính
Ngày đăng 29/06/2020 | 3:10 PM

Cụ thể, UBND Thành phố chỉ đạo sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả, toàn diện các chương trình, kế hoạch công tác của thành phố; kế hoạch CCHC và các kế hoạch chuyên đề... bảo đảm chất lượng, hoàn thành 100% kế hoạch và theo đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, HĐND thành phố giao.

Đẩy mạnh các giải pháp thông tin, tuyên truyền CCHC bằng nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức; đặc biệt là trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; nhận thức của người dân, tổ chức về công tác CCHC của thành phố.

Tăng cường công tác kiểm tra, tái kiểm tra; hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác CCHC của các cơ quan, đơn vị; xử lý kịp thời các vấn đề phát hiện qua kiểm tra. Phát huy tính năng động, sáng tạo của các cơ quan, đơn vị trong công tác CCHC; trọng tâm trong năm 2020 là các giải pháp triển khai hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và cải thiện, nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính.

UBND Thành phố chỉ đạo phát hiện những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật hoặc hết hiệu lực, cần sửa đổi, bổ sung để đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời. Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất; tính hợp lý; tính khả thi và tính kịp thời trong việc phát hiện và xử lý các bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước của thành phố.

Cùng với triển khai thực hiện các nội dung trên, UBND thành phố sẽ tập trung cho cải cách TTHC, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; cải cách tài chính công; hiện đại hóa hành chính, chủ động triển khai ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu xây dựng chính quyền điện tử, phục vụ người dân, doanh nghiệp…

UBND Thành phố cũng chỉ đạo làm rõ tác động của CCHC đến phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, như: Tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2020 tăng từ 20% trở lên so với năm 2019. Tỷ lệ đóng góp vào thu ngân sách thành phố của khu vực doanh nghiệp tăng so với năm 2019. Thực hiện thu ngân sách năm 2020 của thành phố vượt chỉ tiêu từ 4% trở lên theo kế hoạch được Chính phủ giao. Hoàn thành 100% hoặc vượt chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội do HĐND thành phố giao.

UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, đặc biệt là các cơ quan chủ trì các nội dung, lĩnh vực trong Chỉ số CCHC cấp tỉnh đánh giá đúng kết quả thực hiện các nội dung CCHC liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý. Có giải pháp khắc phục, triển khai toàn diện, có hiệu quả các nội dung CCHC nhằm duy trì, nâng cao Chỉ số CCHC năm 2020 và các năm tiếp theo của thành phố.