VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hà Nội tạo bước chuyển biến rõ nét, toàn diện trong tổng thể cải cách hành chính
Ngày đăng 29/06/2020 | 3:19 PM

 

Trong giai đoạn 2011 - 2020, công tác CCHC của thành phố được Thành ủy, HĐND, UBND thành phố xác định là nhiệm vụ trọng tâm, một trong ba khâu đột phá, đồng thời được chỉ đạo quyết liệt, sát sao. Qua đó đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả nổi bật, tạo được chuyển biến rõ nét, toàn diện trong các lĩnh vực CCHC, được Trung ương ghi nhận, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đồng tình, ủng hộ. Hầu hết các chỉ tiêu theo Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ đã hoàn thành và về đích sớm; góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm giữ vững quốc phòng - an ninh, ổn định chính trị, đáp ứng nhu cầu phát triển và hội nhập của Thủ đô.

Bức tranh CCHC của Thủ đô trong giai đoạn 2016-2020 đã đạt được nhiều điểm nhấn quan trọng, thực sự là động lực mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực phát triển trong xã hội, tạo dựng môi trường kinh doanh bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, đời sống và an sinh xã hội được quan tâm. Thành phố Hà Nội đã trở thành điểm đến thân thiện, an toàn, tin cậy; đã tổ chức thành công nhiều sự kiện mang tầm vóc quốc tế, nhiều lĩnh vực chuyển biến tích cực như quản lý đô thị, chiếu sáng, cây xanh. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học và công nghệ phát triển. Hạ tầng và ứng dụng CNTT được đẩy mạnh đầu tư, từng bước hình thành những yếu tố cơ bản của chính quyền điện tử và thành phố thông minh.

Công tác chỉ đạo, điều hành của thành phố tiếp tục thực hiện theo hướng sâu sát, cụ thể, quyết liệt theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, “một việc - một đầu mối xuyên suốt” và có nhiều đổi mới, sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt. Chất lượng tham mưu được nâng cao, chú trọng chiều sâu, giải quyết nhiều việc khó, việc mới, phức tạp, chưa có tiền lệ. Kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và chất lượng phục vụ nhân dân có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác tuyên truyền CCHC được đẩy mạnh, góp phần nâng cao nhận thức của đội ngũ CB, CC, VC và tầng lớp nhân dân về công tác CCHC.

Công tác xây dựng, ban hành và rà soát VBQPPL được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng. Công tác cải cách TTHC gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, rà soát, kiến nghị đơn giản hóa TTHC, quy trình giải quyết theo thẩm quyền và đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước.

Cải cách tổ chức bộ máy được triển khai thực hiện quyết liệt, bài bản, có hệ thống và khoa học. Đây là lần kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế lớn nhất từ trước đến nay, Hà Nội là điểm sáng, một trong địa phương đầu tiên triển khai quyết liệt và thành công, được Trung ương và dư luận đánh giá cao.

Chất lượng đội ngũ CB, CC, VC, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ, giải quyết công việc với người dân được nâng cao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng được đặc biệt chú trọng. Đội ngũ CB, CC, VC được chuẩn hóa, có sự chuyển biến mạnh về tư duy, phong cách làm việc, trách nhiệm và ý thức phục vụ nhân dân.

Cải cách tài chính công được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt với nhiều điểm đột phá. Việc thực hiện cơ chế tự chủ đã tạo quyền chủ động cho các cơ quan, đơn vị trong quản lý biên chế, kinh phí, góp phần động viên công chức, viên chức phát huy năng lực công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc ứng dụng CNTT trong chỉ đạo, điều hành của thành phố; phục vụ nhân dân, doanh nghiệp mang lại hiệu quả rõ nét. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chính quyền được quan tâm, tổ chức thường xuyên, có chiều sâu, tập trung vào những vấn đề bức xúc của người dân, doanh nghiệp, chú trọng xử lý các vấn đề sau kiểm tra, tăng cường kiểm tra đột xuất. Thành phố kiên quyết xử lý nghiêm CB, CC, VC để xảy ra sai phạm.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND thành phố cũng đã đề xuất với Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ cụ thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030…