VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố năm 2020
Ngày đăng 19/08/2020 | 9:41 AM

Ngày 18/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2368/KH-SNV về việc giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Thành phố năm 2020.

Theo Kế hoạch, việc giám sát nhằm đảm bảo triển khai điều tra, khảo sát khách quan, minh bạch, hiệu quả, đúng nội dung yêu cầu và tiến độ đề ra và nắm bắt kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện để tháo gỡ, xử lý hoặc báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.

Việc giám sát được thực hiện theo 4 giai đoạn:

Giám sát quá trình chuẩn bị triển khai điều tra, khảo sát: Giám sát việc ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện; mẫu phiếu khảo sát; danh sách, lịch làm việc của điều tra viên; việc tập huấn nghiệp vụ điều tra viên; công tác phối hợp với các đơn vị được khảo sát.

Giám sát, phúc tra quá trình phát phiếu: Giám sát quá trình phát phiếu của điều tra viên: Mẫu phiếu sử dụng; đối tượng được hỏi; phương pháp thu thập thông tin. Kết hợp giám sát qua điện thoại, email và kiểm tra xác suất tại nơi phát phiếu của điều tra viên. Hình thức: Phúc tra danh sách trả lời phiếu: Trước khi triển khai nhập liệu, trên cơ sở danh sách trả lời phiếu, tiến hành gọi điện thoại xác suất cho người trả lời phiếu để xác nhận việc có tham gia trả lời phiếu. Đơn vị thực hiện: Đoàn Giám sát và phúc tra của Sở Nội vụ (Thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo, công chức phòng Cải cách hành chính; lãnh đạo, công chức phòng Tổ chức, biên chế và phòng Xây dựng chính quyền. Thành phần mời: Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội). Đơn vị được giám sát: Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội và đơn vị tham gia triển khai phát, thu phiếu.

Giám sát kết quả nhập liệu, tổng hợp phiếu: Phiếu điều tra hợp lệ có được nhập dữ liệu chính xác; kết quả tổng hợp phiếu tại các đơn vị, lĩnh vực có được nhập chính xác.

Giám sát việc xây dựng các Báo cáo kết quả Chỉ số Hài lòng năm 2020 của UBND Thành phố: Thời gian: Trước ngày 31/12/2020. Giám sát việc đưa số liệu, tổng hợp, phân tích, tính toán các Chỉ số theo quy định của Bộ Nội vụ và UBND Thành phố về nội dung của một Báo cáo kết quả Chỉ số Hài lòng.

Kế hoạch số 2368/KH-SNV