VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ công
Ngày đăng 20/08/2020 | 9:51 AM

Ngày 18/8, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Kế hoạch số 2367/KH-SNV về việc Giám sát việc triển khai khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với việc cung ứng các dịch vụ công: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Cấp phép xây dựng; Y tế công; Giáo dục công tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố năm 2020.

Theo Kế hoạch, việc giám sát thực hiện theo 4 giai đoạn, cụ thể như sau:

Giám sát quá trình chuẩn bị triển khai điều tra, khảo sát: Việc ban hành các văn bản tổ chức triển khai thực hiện; mẫu phiếu khảo sát; danh sách, lịch làm việc của điều tra viên; việc tập huấn nghiệp vụ điều tra viên; công tác phối hợp với các đơn vị được khảo sát và các đơn vị chủ quản ngành, lĩnh vực khảo sát.

Giám sát, phúc tra quá trình phát phiếu: Giám sát quá trình phát phiếu của điều tra viên: Mẫu phiếu sử dụng; đối tượng được hỏi; phương pháp thu thập thông tin. Kết hợp giám sát qua điện thoại, email và kiểm tra xác suất tại nơi phát phiếu của điều tra viên. Hình thức: Phúc tra danh sách trả lời phiếu: Trước khi triển khai nhập liệu, trên cơ sở danh sách trả lời phiếu, tiến hành gọi điện thoại xác suất cho người trả lời phiếu để xác nhận việc có tham gia trả lời phiếu.

Giám sát kết quả nhập liệu, tổng hợp phiếu: Phiếu điều tra hợp lệ có được nhập dữ liệu chính xác; kết quả tổng hợp phiếu tại các đơn vị, lĩnh vực có được nhập chính xác. Hình thức: Kiểm tra xác xuất trực tiếp phiếu hợp lệ đã được nhập.

Giám sát việc xây dựng các Báo cáo kết quả Chỉ số Hài lòng năm 2020 của UBND Thành phố: Thời gian trước ngày 31/12/2020.  Giám sát việc đưa số liệu, tổng hợp, phân tích, tính toán các Chỉ số theo quy định của Bộ Nội vụ và UBND Thành phố về nội dung của một Báo cáo kết quả Chỉ số Hài lòng. Hình thức: Kết hợp giám sát qua văn bản và làm việc trực tiếp.

Đơn vị thực hiện: Phòng Cải cách hành chính Sở Nội vụ, Đoàn Giám sát và phúc tra của Sở Nội vụ (Thành phần gồm: Đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ; lãnh đạo, công chức phòng Cải cách hành chính. Thành phần mời: Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội).

 Đơn vị được giám sát: Các phòng, bộ phận được giao nhiệm vụ thuộc Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội.

Kế hoạch số 2367/KH-SNV