VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của UBND các quận, huyện, thị xã
Ngày đăng 11/09/2020 | 3:53 PM

Ngày 11/9, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2600/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của UBND các quận, huyện, thị xã.

Thực hiện Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố về ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính (CCHC) của các Sở và cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020 và Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 04/9/2020 của UBND Thành phố về việc triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã; trên cơ sở ý kiến của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Nội vụ hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 của đơn vị như sau:

1. Tự đánh giá, chấm điểm theo các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần

Để triển khai xác định Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020, UBND các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm tiến hành tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC năm 2020 theo các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số đánh giá kết quả CCHC; không tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định đánh giá qua điều tra xã hội học. Việc tự đánh giá, chấm điểm của đơn vị bắt buộc phải có số liệu dẫn chứng minh họa và các tài liệu kiểm chứng kèm theo.

Sở Nội vụ hướng dẫn thống nhất việc tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần (Phụ lục 1 kèm theo Công văn này ).

2. Xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm của đơn vị

Sau khi tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số đánh giá kết quả CCHC, UBND các quận, huyện, thị xã xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2020 như sau:

a. Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2020 (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này)

b. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số đánh giá kết quả CCHC năm 2020 (theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Công văn này ). Bảng tổng hợp phải được thực hiện trực tiếp trên file Exel tải từ website của Sở Nội vụ : sonoivu.hanoi.gov.vn.

c. Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm theo Báo cáo để phục vụ cho công tác thẩm định, gồm có: các văn bản (các kế hoạch, báo cáo, quyết định...), các số liệu thống kê trên các lĩnh vực CCHC của UBND quận, huyện, thị xã đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận để phục vụ việc tính điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần v.v... Ví dụ: kế hoạch CCHC của đơn vị, báo cáo CCHC, kế hoạch kiểm tra CCHC, các tài liệu về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, bộ máy hành chính, đề án, báo cáo số lượng, trình độ công chức, viên chức, tinh giản biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện ISO, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao...

d. Ngoài các số liệu lấy mốc thời gian theo quy định của ngành, lĩnh vực, các số liệu dẫn chứng, minh họa khác về kết quả triển khai CCHC của đơn vị được tính mốc thời gian từ ngày 01/ 01 /20 20 hết ngày 30/11/2020.

3. Phương thức gửi báo cáo và tài liệu kiểm chứng

a. Gửi Báo cáo bằng văn bản (kèm theo Biểu Tự chấm điểm, có đóng dấu giáp lai) kết quả tự đánh giá, chấm điểm theo mẫu tại Phụ lục 2 , 3 kèm theo Công văn này .  

b. Gửi file Excel Biểu Tự chấm điểm qua địa chỉ email: tctcchc_sonv@hanoi.gov.vn hoặc copy dữ liệu vào thiết bị lưu trữ di động (USB), gửi về Tổ công tác Giúp việc Hội đồng (qua phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ), gồm các dữ liệu sau:

-  Bảng tổng hợp trên Microsoft Exel theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Công văn này .

 - Tài liệu kiểm chứng được biên mục như sau:

+ Lập Danh sách các tài liệu kiểm chứng trong file Excel theo bảng dưới đây. Thứ tự tài liệu kiểm chứng được sắp xếp theo từng Lĩnh vực, và theo thứ tự Tiêu chí, Tiêu chí thành phần cần minh chứng:

TT

Số, ký hiệu văn bản

Tóm tắt trích yếu văn bản

Ngày tháng năm ban hành

Cơ quan ban hành

Lĩnh vực (Ghi số của Lĩnh vực)

Số thứ tự Tiêu chí/ Tiêu chí thành phần cần minh chứng

Chú thích

1

 

 

 

 

VD: 1

VD: 1.1.1, 1.1.2

 

...

 

 

 

 

 

 

 

+ Tạo thư mục (folder) gốc được đặt tên theo tên đơn vị như: folder có tên là Ba Đình, Thạch Thất.....để lưu Tài liệu kiểm chứng.

+ Tài liệu kiểm chứng được lưu dưới dạng file PDF, được đặt tên bắt đầu bằng Số thứ tự trong Danh sách tài liệu kiểm chứng, theo sau là Tóm tắt trích yếu văn bản.

c. Báo cáo, tài liệu kiểm chứng của cơ quan, đơn vị được gửi về Sở Nội vụ (địa chỉ: 18b Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: tctcchc_sonv@hanoi.gov.vn ) trước ngày 22/ 1 2 / 2020 để tổng hợp. Tài liệu kiểm chứng chỉ cần gửi qua email, không cần gửi bản in.

d. Lưu ý:

- Tài liệu kiểm chứng không thực hiện đúng hướng dẫn sẽ được gửi trả lại để hoàn thiện và nếu không thực hiện gửi lại theo thời gian quy định hoặc gửi lại không giải trình, chứng minh rõ ràng thì sẽ bị trừ điểm ở nội dung đó (Việc gửi lại hoặc bổ sung tài liệu kiểm chứng sẽ do các Sở, Ngành theo dõi lĩnh vực CCHC yêu cầu). 

- Báo cáo tự đánh giá chấm điểm không gửi đúng hướng dẫn sẽ được gửi trả lại để hoàn thiện và được tính như một lần không thực hiện đúng chế độ báo cáo cải cách hành chính.

- Bảng tổng hợp trên Microsoft Exel theo mẫu tại Phụ lục 3 sẽ được coi tương đương với bản đóng dấu và sẽ là bản được dùng để tổng hợp dữ liệu tự đánh giá chấm điểm của đơn vị.

Tải Công văn số 2600/SNV-CCHC bản word

Tải Công văn số 2600/SNV-CCHC bản pdf

File tự chấm điểm