VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Góp ý Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025
Ngày đăng 02/04/2021 | 10:01 PM

Ngày 02/4/2021, Sở Nội vụ ban hành Văn bản số 845/SNV-CCHC về việc góp ý Dự thảo Kế hoạch CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2025.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở Nội vụ dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025. Nội dung, nhiệm vụ, chỉ tiêu xây dựng Dự thảo căn cứ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); căn cứ các Chương trình của Thành ủy Hà Nội khóa XVII, trong đó tập trung vào Chương trình số 01/CTr-TU của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”; đồng thời tham khảo nội dung chỉ đạo tại Dự thảo Nghị Quyết của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 – 2030; và đề xuất nhiệm vụ triển khai do các Sở, cơ quan tương đương Sở gửi theo Công văn số 2731/SNV-CCHC ngày 23/9/2020 của Sở Nội vụ về việc đề xuất nội dung, nhiệm vụ để xây dựng Kế hoạch Cải cách hành chính của Thành phố năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Để tiếp tục hoàn thiện Dự thảo trước khi báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố, đề nghị cơ quan theo lĩnh vực CCHC được UBND Thành phố phân công phụ trách tham mưu, góp ý kiến:

- Nội dung Dự thảo (đề xuất điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung).

- Đề xuất bổ sung các Chỉ tiêu tại Mục I. Chỉ tiêu cần lượng hóa được nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu theo từng năm (nếu khả thi).

- Đề xuất bổ sung các Nhiệm vụ trọng tâm CCHC giai đoạn 2021-2025 tại Mục II. Nhiệm vụ, trọng tâm cần cụ thể hóa các nội dung, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo chỉ đạo của Thành ủy và theo định hướng của Chính phủ.

- Đề xuất bổ sung Danh sách các Nhiệm vụ, Đề án CCHC giai đoạn 2021 – 2025 tại Phụ lục. Nhiệm vụ, Đề án CCHC cần xác định cụ thể: sản phẩm, thời gian hoàn thành, cơ quan thực hiện, cơ quan phối hợp. Trong trường hợp cơ quan chủ trì bỏ trống, cơ quan thường trực sẽ đề xuất sản phẩm và thời gian hoàn thành.

Văn bản gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Cải cách hành chính để tổng hợp, email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 08/4/2021.

Văn bản số 845/SNV-CCHC 

Dự thảo Kế hoạch Cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025