VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Triển khai Kế hoạch Kiểm tra công tác CCHC năm 2021
Ngày đăng 04/05/2021 | 8:50 AM

Ngày 12/4/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 960/SNV-CCHC về việc triển khai Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND Thành phố về Kiểm tra công tác CCHC năm 2021.

            Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND Thành phố về Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã:

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND Thành phố về Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, Sở Nội vụ đề nghị các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã:

1. Triển khai Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 05/4/2021 của UBND Thành phố về Kiểm tra công tác CCHC năm 2021 đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc (UBND cấp huyện triển khai đến UBND cấp xã).

- Chuẩn bị tài liệu, số liệu, phối hợp cung cấp kịp thời cho Đoàn kiểm tra trong các buổi kiểm tra đột xuất: rà soát, chuẩn bị các thông tin, số liệu theo Phụ lục kèm theo Công văn này.

- Chủ động xây dựng và triển khai Kế hoạch tự kiểm tra đối với cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ đạo tại Kế hoạch CCHC năm 2021 của Thành phố; chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế tại các đơn vị được kiểm tra; tổ chức tái kiểm tra khi cần thiết.

2. Với các cơ quan, đơn vị khi có thông báo kiểm tra theo Kế hoạch:

- Chuẩn bị các số liệu, báo cáo theo mẫu tại Phục lục 1 kèm theo Công văn này.

- Rà soát lại toàn bộ tiến độ, kết quả công việc theo chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của UBND Thành phố, Chủ tịch UBND Thành phố giao; tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch CCHC của Thành phố 2021, theo Phụ lục 2 kèm theo Công văn này.

 3.Với các Sở, cơ quan tương đương Sở được Thành phố phân công tham mưu, chủ trì triển khai lĩnh vực, nhiệm vụ CCHC: rà soát, tổng hợp tiến độ, kết quả các nhiệm vụ CCHC theo Kế hoạch CCHC của Thành phố năm 2021 và các Kế hoạch khác; đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai nhiệm vụ CCHC của Thành phố đảm bảo tiến độ, hiệu quả; tổng hợp, báo cáo theo Phụ lục 2 và Phụ lục 3 kèm theo Công văn này.

Văn bản số 960/SNV-CCHC và các phụ lục