VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tài liệu Hội nghị Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội ngày 23/9/2021
Ngày đăng 20/09/2021 | 1:58 PM

Tài liệu Hội nghị Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội ngày 23/9/2021 gồm các văn bản sau:

 

- Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 04/8/2021 về  Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025.
- Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/01/2021 về  Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của thành phố Hà Nội năm 2021.
- Kết quả Chỉ số PAPI của thành phố Hà Nội.
- Khái quát Chỉ số PAPI.
- Phương pháp thực hiện khảo sát.
- So sánh Chỉ số PAPI 2019 - 2020 của Hà Nội