VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính
Ngày đăng 24/09/2021 | 9:41 PM

Tài liệu Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2021 gồm các tài liệu sau:

1. Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ về Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030.

2. Đề án “Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính” ban hành kèm theo Quyết định số 468/QD-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Đề án “Hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030” ban hành kèm theo Quyết định số 979/QĐ-BNV ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Bộ Nội vụ và Kế hoạch triển khai thực hiện trong năm 2021 của Bộ Nội vụ.

4. Chương trình số 01-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội ban hành về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị Thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025”.

5. Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 01/6/2021 của UBND Thành phố về cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội năm 2021.

6. Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 14/6/2021 của UBND Thành phố về Thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Thành phố năm 2021.

7. Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 11/6/2021 của UBND Thành phố Hà Nội về cải thiện, nâng cao mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công (SIPAS) giai đoạn 2021 – 2025 và Kế hoạch nâng cao SIPAS năm 2021 của Thành phố.

8. Công văn số 2541/UBND-SNV ngày 05/8/2021 của UBND Thành phố về tăng cường các giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số CCHC cấp tỉnh (PARINDEX) năm 2021 của Thành phố.

9. Công văn số 2542/UBND-SNV ngày 05/8/2021 của UBND Thành phố về tăng cường giải pháp cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) năm 2021.

10. Một số sáng kiến, kinh nghiệm, mô hình hay về CCHC tại một số cơ quan, địa phương, đơn vị.

Tài liệu Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cải cách hành chính năm 2021