VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Xây dựng hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021
Ngày đăng 25/09/2021 | 12:00 PM

Ngày 23/9/2021, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2703/SNV-CCHC về việc xây dựng hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021.

Ngày 20/9/2021, UBND Thành phố đã ban hành Quyết định số 4210/QĐ-UBND về việc ban hành Chỉ số CCHC của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 – 2025.

Để triển khai Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021, đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, xây dựng hướng dẫn tự đánh giá đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần liên quan đến lĩnh vực tham mưu (theo mẫu tại Phụ lục 1). Nội dung hướng dẫn có thể tham khảo Dự thảo Hướng dẫn đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Chỉ số CCHC năm 2021.

Văn bản gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Cải cách hành chính để tổng hợp, email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 30/9/2021./.

Tài liệu kèm theo Văn bản số 2703/SNV-CCHC