VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở
Ngày đăng 03/12/2021 | 8:55 AM

Ngày 02/12, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 3579/SNV-CCHC về về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở.

Thực hiện Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố về việc ban hành Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) của các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 27/9/2021 của UBND Thành phố về việc triển khai xác định Chỉ số CCHC năm 2021 đối với các Sở, cơ quan tương đương Sở và UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Nội vụ hướng dẫn các Sở và cơ quan tương đương Sở tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của đơn vị như sau:

1. Tự đánh giá, chấm điểm theo các nội dung, tiêu chí, tiêu chí thành phần

Sở và cơ quan tương đương Sở có trách nhiệm tiến hành tự đánh giá, chấm điểm kết quả CCHC năm 2021 theo các nội dung, tiêu chí quy định trong Chỉ số CCHC; không tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí quy định đánh giá qua điều tra xã hội học. Việc tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan bắt buộc phải có số liệu dẫn chứng minh họa và các tài liệu kiểm chứng kèm theo (Hướng dẫn tự đánh giá theo Phụ lục 3 kèm theo Công văn này).

2. Xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm của cơ quan, đơn vị

Sau khi tự đánh giá, chấm điểm theo các tiêu chí, tiêu chí thành phần quy định trong Chỉ số CCHC (theo Quyết định số 4210/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 của UBND Thành phố), các Sở và cơ quan tương đương Sở xây dựng báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2021 như sau:

a. Báo cáo kết quả tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC năm 2021 (theo mẫu tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này).

b. Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm tiêu chí, tiêu chí thành phần Chỉ số CCHC năm 2021 (theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này ). Bảng tổng hợp phải được thực hiện trực tiếp trên file Exel tải từ website của Sở Nội vụ : sonoivu.hanoi.gov.vn.

c. Các tài liệu kiểm chứng gửi kèm theo Báo cáo để phục vụ cho công tác thẩm định, gồm có: các văn bản (các kế hoạch, báo cáo, quyết định...), các số liệu thống kê trên các lĩnh vực CCHC của đơn vị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, xác nhận để phục vụ việc tính điểm các tiêu chí v.v... Ví dụ: kế hoạch CCHC của đơn vị, báo cáo CCHC, kế hoạch kiểm tra CCHC, các tài liệu về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục hành chính, bộ máy hành chính, đề án, báo cáo số lượng, trình độ công chức, viên chức, tinh giản biên chế, ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai thực hiện ISO, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, kết quả thực hiện các nhiệm vụ được Trung ương và Thành phố giao....

d. Ngoài các số liệu lấy mốc thời gian theo quy định của ngành, lĩnh vực, các số liệu dẫn chứng, minh họa khác về kết quả triển khai CCHC của đơn vị được tính mốc thời gian từ ngày 01/01 /20 21 hết ngày 15 /1 2 /202 1 .

3. Phương thức gửi báo cáo và tài liệu kiểm chứng

a. Gửi Báo cáo bằng văn bản (kèm theo Biểu Tự chấm điểm, có đóng dấu giáp lai) kết quả tự đánh giá, chấm điểm theo mẫu tại Phụ lục 1, 2 kèm theo Công văn này .  

b. Gửi file Excel Biểu Tự chấm điểm qua địa chỉ email: tctcchc_sonv@hanoi.gov.vn hoặc copy dữ liệu vào thiết bị lưu trữ di động (USB), gửi về Tổ công tác Giúp việc Hội đồng (qua phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ), gồm các dữ liệu sau:

-  Bảng tổng hợp trên Microsoft Exel theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Công văn này .

- Tài liệu kiểm chứng được biên mục như sau:

+ Lập Danh sách các tài liệu kiểm chứng trong file Excel theo bảng dưới đây. Thứ tự tài liệu kiểm chứng được sắp xếp theo từng Lĩnh vực, và theo thứ tự Tiêu chí, Tiêu chí thành phần cần minh chứng:

+ Tạo thư mục (folder) gốc được đặt tên theo tên cơ quan, đơn vị như: folder có tên là Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư..... để lưu Tài liệu kiểm chứng.

+ Tài liệu kiểm chứng được lưu dưới dạng file PDF, được đặt tên bắt đầu bằng Số thứ tự trong Danh sách tài liệu kiểm chứng, theo sau là Tóm tắt trích yếu văn bản.

c. Báo cáo, tài liệu kiểm chứng của cơ quan, đơn vị được gửi về Sở Nội vụ (địa chỉ: 18b Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội; email: tctcchc_sonv@hanoi.gov.vn) trước ngày 22 /1 2 / 202 1 để tổng hợp. Tài liệu kiểm chứng chỉ cần gửi qua email, không cần gửi bản in.

d. Lưu ý:

- Đối với Tiêu chí 1.7: cơ quan, đơn vị không thực hiện tự chấm.

- Đối với Tiêu chí 7.1.5.1, 7.1.5.2, 7.4.1.2: Không thực hiện đánh giá trong năm 2021.

- Tài liệu kiểm chứng không thực hiện đúng hướng dẫn sẽ được gửi trả lại để hoàn thiện và nếu không thực hiện gửi lại theo thời gian quy định hoặc gửi lại không giải trình, chứng minh rõ ràng thì sẽ bị trừ điểm ở nội dung đó (Việc gửi lại hoặc bổ sung tài liệu kiểm chứng sẽ do các Sở, Ngành theo dõi lĩnh vực CCHC yêu cầu). 

- Báo cáo tự đánh giá chấm điểm không gửi đúng hướng dẫn sẽ được gửi trả lại để hoàn thiện và được tính như một lần không thực hiện đúng chế độ báo cáo cải cách hành chính.

- Bảng tổng hợp trên Microsoft Exel theo mẫu tại Phụ lục 2 sẽ được coi tương đương với bản đóng dấu và sẽ là bản được dùng để tổng hợp dữ liệu tự đánh giá chấm điểm của đơn vị.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Nội vụ về tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2021 của các Sở và cơ quan tương đương Sở. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ (phòng CCHC, email: tctcchc_sonv@hanoi.gov.vn ) để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo, giải quyết./.

Phụ lục kèm theo VB 3579/SNV-CCHC

VB 3579/SNV-CCHC

File tự chấm điểm