VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Góp ý Dự thảo Khung chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội
Ngày đăng 03/06/2022 | 10:50 AM

Ngày 03/6/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 1497/SNV-CCHC về việc Góp ý Dự thảo Khung chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch CCHC Thành phố giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nội vụ đã chủ trì, phối hợp với  các cơ quan, đơn vị sửa đổi, bổ sung Khung chỉ số cải cách hành chính (CCHC) áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội.

Để hoàn thiện Khung chỉ số trước khi trình UBND Thành phố ban hành, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã:

- Đánh giá tóm tắt ưu điểm, nhược điểm trong việc áp dụng Khung chỉ số đánh giá kết quả CCHC áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn theo Quyết định số 5505/QĐ-UBND ngày 15/10/2018 của UBND Thành phố.

- Đề xuất điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí, tiêu chí thành phần cần có trong Khung chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND các xã, phường, thị trấn năm 2022, đảm bảo việc xác định chỉ số CCHC thực chất, hiệu quả, chính xác, đáp ứng yêu cầu CCHC trong giai đoạn mới.

- Góp ý trực tiếp Dự thảo (bổ sung, thay thế, bãi bỏ các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Dự thảo Khung chỉ số).

Góp ý gửi về Sở Nội vụ (qua phòng Cải cách hành chính, email: phongcchc_sonv@hanoi.gov.vn) trước Thứ 4, 08/6/2022 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trình UBND Thành phố./.

Tài liệu xin ý kiến