VĂN BẢN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã
Ngày đăng 09/09/2022 | 10:59 AM

Ngày 08/9/2022, Sở Nội vụ Hà Nội ban hành Văn bản số 2621/SNV-CCHC về việc hướng dẫn triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã.

Thực hiện Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND Thành phố về việc ban hành Khung chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành chính áp dụng đối với Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ hướng dẫn việc xây dựng Kế hoạch và triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp xã như sau:

1. Ban hành Chỉ số CCHC áp dụng đối với UBND cấp xã trực thuộc

UBND cấp huyện căn cứ Khung chỉ số do UBND Thành phố ban hành, xây dựng và ban hành Chỉ số CCHC áp dụng đối với cấp xã trực thuộc (hoàn thành trước 15/9/2022). Trong đó, chú ý một số nguyên tắc sau:

- Có thể sử dụng trực tiếp các tiêu chí, tiêu chí thành phần trong Khung Chỉ số để chấm, hoặc bổ sung thêm các tiêu chí thành phần, tuy nhiên việc bổ sung tiêu chí thành phần không được làm thay đổi tổng điểm của tiêu chí và Tiêu chí thành phần của Tiêu chí 3.3 trong Khung Chỉ số.

- Điểm xác định qua Điều tra xã hội học (ĐT XHH) được khuyến khích thực hiện, không bắt buộc.

2. Tính điểm xác định Chỉ số CCHC và Quy đổi thang điểm 100

2.1. Trường hợp có triển khai ĐT XHH

Kết quả chỉ số được xác định bằng Tỷ lệ giữa Tổng điểm đạt được và Tổng điểm tối đa, đơn vị tính là %.

Chỉ số CCHC = (Tổng điểm đạt được/Tổng điểm tối đa)*100%

- Trong đó:

+ Điểm đạt được = Điểm thẩm định + Điểm ĐT XHH.

+ Điểm tối đa = 70 điểm + Điểm ĐT XHH (tối đa không quá 30 điểm).

1.2. Trường hợp không triển khai ĐT XHH

Kết quả chỉ số được xác định theo công thức dưới đây, đơn vị tính là %.

Chỉ số CCHC = Tổng điểm thẩm định/70*100%

1. Triển khai xác định chỉ số CCHC cấp xã

- UBND cấp huyện:

+ Thành lập Hội đồng thẩm định: Chủ tịch UBND cấp huyện là Chủ tịch Hội đồng; Trưởng phòng Nội vụ là Phó Chủ tịch Hội đồng; Trưởng các phòng, ban, đơn vị có liên quan là Thành viên Hội đồng. Điểm tự đánh giá của UBND cấp xã sẽ được Hội đồng thẩm định công nhận hoặc điều chỉnh (nếu cần thiết).

+ Hàng năm, xây dựng Kế hoạch triển khai xác định chỉ số CCHC cấp xã, gửi Sở Nội vụ để tổng hợp trong Quý I của năm đánh giá. Riêng năm 2022, gửi Kế hoạch về Sở Nội vụ trước 31/10/2022.

+ Triển khai xác định Chỉ số CCHC đối với UBND cấp xã theo Kế hoạch.

- Mỗi Nội dung gồm các Tiêu chí (ví dụ: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4…), mỗi Tiêu chí có thể gồm các Tiêu chí thành phần (ví dụ: Tiêu chí 1.4 gồm các tiêu chí thành phần: 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3). Hướng dẫn chấm điểm với một số tiêu chí, tiêu chí thành phần tại Phụ lục 1. Đối với các tiêu chí, tiêu chi thành phần không có hướng dẫn chấm, UBND cấp huyện căn cứ vào đặc thù địa phương, xây dựng phương án chấm cụ thể.

- Kết quả xác định chỉ số cấp xã hàng năm gửi về Sở Nội vụ trước ngày 20/12 của năm đánh giá, theo các Biểu mẫu tại Phụ lục 2.

Căn cứ Quyết định số 2940/QĐ-UBND ngày 18/8/2022 của UBND Thành phố và văn bản hướng dẫn này, đề nghị UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề gì vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

Văn bản số 2621/SNV-CCHC