văn bản cải cách hành chinh

Hà Nội tạo bước chuyển biến rõ nét, toàn diện trong tổng thể cải cách hành chính

Ngày đăng 29/06/2020 | 15:19 PM  | View count: 203
Ngày 23/6, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 166/BC-UBND về kết quả thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành...

Hà Nội ban hành kế hoạch nâng cao chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:15 PM  | View count: 199
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về cải thiện, nâng cao Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính của...

Hà Nội phấn đấu tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:10 PM  | View count: 160
Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 123/KH-UBND, về tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (CCHC)...

Cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Ngày đăng 29/06/2020 | 03:07 PM  | View count: 155
Ngày 11/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 122/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành...

Tài liệu phục vụ Hội nghị tập huấn công tác CCHC năm 2020 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 17/06/2020 | 10:51 AM  | View count: 605
Nội dung chuyên đề 1   Nội dung chuyên đề 2   Nội dung chuyên đề 3   Các tài liệu liên quan ...

Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc Thành phố

Ngày đăng 29/04/2020 | 04:21 PM  | View count: 1592
Ngày 29/4/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1752/QĐ-UBND về việc phê duyệt và Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở, UBND các quận, huyện, thị...

Chuẩn bị tổng kết tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020

Ngày đăng 18/02/2020 | 02:35 PM  | View count: 5206
Ngày 11/02/2020, UBND thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 28/KH-UBND , triển khai tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà...

Thực hiện đồng bộ công tác cải cách hành chính gắn với chủ đề công tác năm 2020

Ngày đăng 20/03/2020 | 10:40 AM  | View count: 1057
Ngày 12/3/2020, UBND thành phố Hà Nội có Báo cáo số 60/BC-UBND , về công tác cải cách hành chính...

Thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính bảo đảm thiết thực, hiệu quả

Ngày đăng 18/02/2020 | 02:41 PM  | View count: 1514
Đây là yêu cầu trong Kế hoạch số 34/KH-UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 14/02/2020, triển khai thông tin, ...

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của các Sở và cơ quan ngang Sở

Ngày đăng 10/12/2019 | 04:18 PM  | View count: 2126
Thực hiện Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố về ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính...

Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2019 của UBND các quận, huyện, thị xã

Ngày đăng 10/12/2019 | 04:45 PM  | View count: 1529
Thực hiện Quyết định số 6677/QĐ-UBND ngày 25/9/2017 của UBND Thành phố về ban hành Chỉ số đánh giá kết quả cải cách hành chính...

Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch và triển khai xác định Chỉ số CCHC cấp phòng thuộc UBND các quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/09/2019 | 04:18 PM  | View count: 3013
Thực hiện Quyết định số 4659/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND Thành phố về việc ban hành Khung chỉ số đánh giá kết quả Cải cách hành...

Ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác CCHC áp dụng đối với các phòng chuyên môn và tương đương thuộc UBND quận, huyện, thị xã tại thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/09/2019 | 10:23 AM  | View count: 1727
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4659/QĐ-UBND về việc Ban hành Khung Chỉ số đánh giá kết quả công tác cải...

Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Thành phố Hà Nội năm 2019

Ngày đăng 06/05/2019 | 11:23 AM  | View count: 2685
Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số PAPI năm 2019

Báo cáo Phân tích Kết quả Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2018 của Thành phố Hà Nội

Ngày đăng 06/05/2019 | 11:03 AM  | View count: 2415
Báo cáo phân tích Kết quả PAPI 2018  

Báo cáo công tác CCHC quý I năm 2019 của UBND Thành phố

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:08 PM  | View count: 6023
Ngày 14/3/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Báo cáo số 68/BC-UBND về công tác cải cách hành chính quý I năm 2019 của thành phố Hà Nội

Chỉ thị 02/CT-UBND của UBND Thành phố

Ngày đăng 28/03/2019 | 04:04 PM  | View count: 2753
Ngày 29/01/2019, UBND thành phố Hà Nội ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc tổ chức thực hiện chủ đề công tác năm 2019 “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hẹ thống chính trị”

Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ

Ngày đăng 02/02/2012 | 12:00 AM  | View count: 12851
Ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020

Chương trình 08-Ctr/TU ngày 26/4/2016 của Thành ủy Hà Nội

Ngày đăng 06/07/2016 | 02:35 PM  | View count: 9951
Ngày 26/4/2016, Thành ủy Hà Nội ban hành Chương trình số 08-Ctr/TU về đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của...

Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội

Ngày đăng 23/01/2019 | 03:34 PM  | View count: 3821
Ngày 16/01/2019, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về việc Triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội.