thông tin tuyển dụng

Thông báo điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có điểm thi tuyển vòng 2 bằng nhau trúng tuyển trong thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 18/11/2021 | 11:29 AM  | View count: 4168
Ngày 18/11/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 3400/TB-HĐTT điểm phúc khảo thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 và lịch sát hạch để xác định người có...

Phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ năm 2021

Ngày đăng 12/06/2021 | 02:37 PM  | View count: 2846
Ngày 11/6/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Quyết định số 3480/QĐ-HĐXT về việc phê duyệt danh mục nội dung ôn tập nghiệp vụ chuyên ngành Vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức...

Thông báo tạm dừng tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2021

Ngày đăng 12/06/2021 | 02:24 PM  | View count: 1672
Ngày 11/6/2021, Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 Sở Nội vụ ban hành Thông báo số 1627/TB-HĐXT về việc tạm dừng tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ...

Thông báo kết quả phúc khảo bài thi viết kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch chuyên viên lên ngạch chuyên viên chính

Ngày đăng 20/05/2021 | 06:22 PM  | View count: 1627
Ngày 18/5/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1314/TB-HĐTNN về kết quả phúc khảo bài thi viết kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính từ ngạch...

Thông báo tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid - 19

Ngày đăng 05/05/2021 | 02:14 PM  | View count: 5488
Ngày 05/5/2021, Hội đồng thi tuyển công chức thàng phố Hà Nội ban hành Thông báo số 1171/TB-HĐTT về việc tạm dừng tổ chức thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020 để phòng dịch Covid - 19.

Thông báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 29/04/2021 | 05:17 PM  | View count: 5958
Ngày 28/4/2021, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2020 ban hành Thông báo số 1119/TB-HĐTT về báo phòng thi, sơ đồ, địa điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo điểm thi vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 29/04/2021 | 04:58 PM  | View count: 2066
Ngày 29/4/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ cán sự lên chuyên viên ban hành Thông báo số 1134/T-HĐTNN về việc thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ thi...

Thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng 2 kỳ thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính Thành phố Hà Nội năm 2020

Ngày đăng 29/04/2021 | 04:40 PM  | View count: 2801
Ngày 29/4/2021, Hội đồng thi nâng ngạch công chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính ban hành Thông báo số 1133/T-HĐTNN về việc thông báo điểm thi môn viết nghiệp vụ chuyên ngành vòng...

Thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính, kỳ thi tuyển công chức năm 2020

Ngày đăng 20/04/2021 | 10:57 PM  | View count: 7228
Ngày 20/4/2021, Hội đồng tuyển dụng công chức thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 1042/SNV-HĐTT về việc thông báo kết quả thi trắc nghiệm vòng 1 trên máy tính kỳ thi tuyển công chức năm 2020.

Thông báo ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2020

Ngày đăng 12/04/2021 | 07:05 PM  | View count: 2316
Ngày 12/4/2021, Hội đồng th nâng ngạch công chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính ban hành Thông báo số 951/TB-HĐTNN về ca thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi nâng ngạch công...