văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
09/2013/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành Nghi định sôố 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
59/2012/NĐ-CP Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
số 47/2012/TTLT-BNV-BTP Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân
207/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phân công cơ quan chủ trì soạn thảo các dự án luật, pháp lệnh thuộc Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII
23/QĐ-BNV Quyết định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Nội vụ ban hành hết hiệu lực pháp luật
1981/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2012
1783/QĐ-BNV Về việc thành lập Tổ giúp việc tổng kết thi hành Hiến pháp năm 1992 của Bộ
1469/QĐ-BNV Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bội Nội vụ ban hành và liên tịch ban hành đã hết hiệu lực pháp luật
55/2011/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế
670/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch công tác pháp chế năm 2011
1397/QĐ-BNV Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011
20/2010/TT-BTP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
40/2010/NĐ-CP Về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật
16/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
03/2010/TT-BTP Hướng dẫn thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật
165/QĐ-BNV Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2010 của Bộ Nội vụ
89/QĐ-BNV Ban hành kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật năm 2010
1762/CT-TTg Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình sự và Nghị quyết số 33/2009/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật
86/2009/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam
1565/CT-TTg Về triển khai thi hành Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước