văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
52/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
37/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
04/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
16/2015/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
25/2012/QH13 Luật Thủ đô
11/2012/QĐ-UBND Sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số điều của Quyết định số 103/2009/QĐ-UBND ngày 24/9/2009 của UBND thành phố Hà Nội Ban hành Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, tiền công, cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng trong các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố Hà Nội
34/2011/NĐ-CP Quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức
19/TTLT-BTP-BTC-TTCP Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
111/2010/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp
12/2008/NQ-HĐND Về việc hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với UB MTTQ, Ban thanh tra nhân dân và các tổ chức, đoàn thể tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội
13/2008/NQ-HĐND Về việc quy định mức phụ cấp đối với cán bộ không chuyên trách xã phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hà Nội
04/2008/QĐ-BNV Quyết định của Bộ Nội vụ Ban hành tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thanh tra
03/2008/QĐ-BNV Quyết định của Bộ Nội vụ Ban hành chức danh, mã số và tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức ngành thống kê
46/2008/QĐ-UBND Quy định quản lý, sử dụng kinh phí đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức
34/2008/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính thành phố Hà Nội
29/2008/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
1171/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc thành lập Ban Quản lý các dự án từ nguồn vốn ngân sách trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội
23/2008/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội
234/TB-HĐTD Thông báo của Hội đồng tuyển dụng công chức Thành phố Hà Nội Thông báo tuyển dụng công chức làm việc tại Thanh tra xây dựng cấp quận và cấp phường thuộc thành phố Hà Nội năm 2008
13/2008/QĐ-UBND Quyết định của UBND thành phố Hà Nội Về việc qquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thành phố Hà Nội