văn bản quy phạm pháp luật

Số/Kí hiệu Trích yếu Tài liệu đính kèm
95/2007/QĐ-UB Về việc tổ chức thực hiện Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức ngày làm việc thứ 7 hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính
941/TB-HĐTD Thông báo của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội - Hội đồng Tuyển dụng CCDB Thành phố
135/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
909/TB-HĐTD Thông báo của Hội đồng Tuyển dụng công chức dự bị Thành phố Hà Nội Kết quả điểm thi tuyển công chức dự bị đợt 2 năm 2007
3021/QĐ-UBND Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội Về việc nâng lương trước thời hạn
759/QĐ-SNV Quyết định của Sở nội vụ Hà Nội Quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Dương Minh, Phó Trưởng phòng XDCQ sở Nội vụ HN giữ chức vụ Trưởng phòng Xây dựng chính quyền HN.
120/2007/NĐ-CP Về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh niên
789/TB-HĐTD Thông báo của Hội đồng tuyển dụng Công chức dự bị Hội đồng tuyển dụng công chức dự bị Thành phố Hà Nội công bố kết quả thi tuyển công chức dự bị đợt I năm 2007 và nhận đơn phúc khảo của các thí sinh dự thi.
2585/QĐ-UB Quyết định của Bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Ưu đãi, Khuyến khích và Đào tạo tài năng Thành phố Hà Nội
04/2007/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 116/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ và nghị định số 121/2006/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 116/2003/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước
02/2007/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức
59/2007/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty nhà nước.
07/2007/TT-BNV Thông tư của Bộ Nội vụ Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/2007/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
06/2007/TTLT-BYT-BTC Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện
24/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
03/2007/TT-BLĐTBXH Thông tư của Bộ Lao động TB&XH Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm xã hội bắt buộc
14/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán
09/2007/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước
08/2007/NĐ-CP. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 115/2003/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về chế độ công chức dự bị
116//2003/NĐ-CP Nghị định của Chính phủ về việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước